Cultuurparticipatie Deventer 2020

Tijdens de bespreking van de Cultuurvisie ‘Boeien en bloeien’ in 2019 heeft de gemeenteraad van Deventer aangegeven dat er zicht geboden moet worden op de vraag en behoefte naar cultuur onder de inwoners en bezoekers van Deventer. Om dit in kaart te brengen is in maart 2020 een onderzoek gedaan onder inwoners en bezoekers van Deventer. De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Deventer Digipanel en er is een link naar het onderzoek openbaar gemaakt. Aan het onderzoek hebben ruim 1300 mensen deelgenomen: 911 digipanelleden en 409 via de openbare link. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur: de concrete uitwerking van de Cultuurvisie voor Deventer. In het Uitvoeringsprogramma zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de culturele sector over de inzet in de jaren 2021-2024. Op 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma vastgesteld. De onderstaande samenvatting gaat over de resultaten van het Digipanel-onderzoek.

Interesse in kunst en cultuur
Op de vraag in hoeverre men geïnteresseerd is in kunst en cultuur geven de panelleden gemiddeld een 7. Ze zijn voornamelijk geïnteresseerd in film, musea, theater en muziek. Als we kijken naar de verschillen tussen leeftijdsgroepen zien we dat er geen specifiek verband tussen interesse in kunst en cultuur en leeftijd is. Wel zien we een verband tussen opleiding en interesse: hoger opgeleiden geven een hoger rapportcijfer dan lager opgeleiden.

 

Bezoek in Deventer
Meer dan 80% heeft het afgelopen jaar een culturele instelling, museum of film bezocht. De meeste panelleden leggen enkele keren per jaar een bezoek af. Van de panelleden die het afgelopen jaar een culturele instelling hebben bezocht, heeft bijna iedereen de Deventer Schouwburg bezocht (99%), gevolgd door de bibliotheek (98%) en Theater Bouwkunde (94%).

 

Bezoek buiten Deventer
Meer dan 70% bezoekt ook buiten Deventer culturele instellingen, musea en films (respondenten van de openbare link bijna 90%). Daarbij gaan ze voornamelijk naar het museum, muziek, theater en erfgoed. De meesten panelleden geven aan dat bepaald aanbod niet in Deventer beschikbaar is of dat ze voor de afwisseling buiten Deventer iets bezoeken.

 

Waardering aanbod in Deventer
Gemiddeld geven panelleden het kunst en cultuuraanbod in Deventer een 7. Veel mensen zijn positief over Deventer als aantrekkelijke stad om hun vrije tijd door te brengen, 84% is het eens met deze stelling. Ook vindt men het aanbod betaalbaar, 69%. Aandachtspunten zijn: duidelijkheid over wat er op de culturele agenda staat, de variatie in het aanbod en de hoeveelheid in aanbod. Ongeveer 30% mist iets in het aanbod. Op de vraag wat er dan gemist wordt, wordt vaak een museum genoemd.

 

Beoefenen van amateurkunst
Meer dan 60% doet aan één of meer vormen van amateurkunst. In Deventer doen panelleden aan amateurkunst in met name foto/film/media, theater en muziek (top drie). Buiten Deventer doet men aan amateurkunst in de beeldende kunst, theater en muziek (top drie). De meeste respondenten doen één vorm aan amateurkunst (iets meer dan 40%). Van alle respondenten die aan amateurkunst doen, doet ruim de helft dat zowel in als buiten Deventer, 36% alleen in Deventer, 10% alleen buiten Deventer.

 

 

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Rapportage Cultuurparticipatie Deventer 2020 982,1 KB