Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognoses Deventer 2012

Inleiding

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden, bijvoorbeeld:

  • Aantal en herkomst van kinderen heeft effect op de vraag naar onderwijs, opvang, jeugdvoorzieningen, etc.
  • Toename van het aantal ouderen gaat samen met toename aan zorgvraag, gebruik van gezondheidsvoorzieningen en andere voorzieningen voor ouderen.
  • Veranderingen in samenstelling en omvang van de beroepsbevolking tellen door in de stedelijke economie.
  • Om voor alle inwoners goede huisvestingsmogelijkheden te kunnen bieden is zicht op de toekomstige huishoudenontwikkeling belangrijk.
  • Voor het opstellen van een gemeentelijke begroting is het van belang om zo zuiver mogelijk te kunnen bepalen hoe groot de omvang en samenstelling van de toekomstige bevolking is.
  • Inzicht in toekomstige populatie in relatie tot bv. winkelvoorzieningen, parkeren, draagvlak sociaal economische voorzieningen, recreatie, etc.

Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. De laatste jaren wordt er veel gesproken over groei versus krimp van de bevolking en de effecten daarvan op beleid. Deze maatschappelijke discussie maakt de behoefte aan inzicht in de bevolkingsontwikkelingen nog groter.

Beschrijving

Volgens de meeste recente prognoses groeit de bevolking in Deventer naar meer dan 100.000 inwoners. In de meeste varianten laat de bevolking nog een groei zien in de komende jaren. Worden de ontwikkelingen van de laatste twee jaren doorgezet naar de toekomst dan kan er echter sprake zijn van een bevolkingskrimp in Deventer. Door alle onzekerheden is ervoor gekozen om meerdere varianten door te rekenen. Evenals vorig jaar wordt er een gemeentelijke bandbreedte gepresenteerd. Het migratiesaldo van de afgelopen tien jaren bedraagt +350 per jaar en vormt de bovenkant van deze bandbreedte. Bij de onderkant van de bandbreedte wordt uitgegaan van evenwicht in vestiging en vertrek, een 0-migratie. Ook zijn de gemeentelijke woningbouwplannen doorberekend en getoetst aan de bandbreedte van de gemeentelijke bevolkingsprognoses. De meest recente jaren laten een negatief migratiesaldo voor Deventer zien. Daarom is er nu ook een ‘crisistrend’ doorgerekend. Hierin is de veronderstelling dat het negatieve migratiesaldo van de laatste 2 jaren (minus 300 per jaar) zich doorzet in de toekomst. Tenslotte zijn ook de uitkomsten van  twee landelijke prognoses, Primos en Pearl, getoetst aan de gemeentelijke bandbreedte.

 

Conclusies

  • In Deventer is er sprake van geringe ontgroening. Momenteel is bijna 24% van de Deventer bevolking jonger dan 20 jaar. Hiermee ligt het aandeel jongeren boven het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat de ontgroening zal doorzetten.
  • Het percentage 20-64 jarigen bedraagt 61% op dit moment. In de komende jaren zal dit aandeel afnemen naar 54 tot 56% in 2040. Momenteel zijn ruim 60.000 personen tussen de 20 en 65 jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren toegenomen. Bij de bovenkant van de bandbreedte zal dit aantal verder toenemen tot ruim 63.000 in 2040. Bij de onderkant van de bandbreedte is een afname van het aantal 20-64 jaren berekend. In 2040 is dit aantal met ruim 4.500 afgenomen tot 55.500.
  • Het aandeel 65-plussers In Deventer bedraagt momenteel ruim 15%. Er wordt rekening gehouden met een verdere groei van het aantal en aandeel ouderen in de komende jaren. In 2040 ligt het percentage ouderen in Deventer tussen 22 en 25%. Het aandeel ouderen in Deventer is (en blijft de eerstkomende jaren) minder hoog dan landelijk. In absolute aantallen zijn er nu 15.000 65-plussers. In de periode tot 2040 komen daar nog eens 8.000 tot 10.000 ouderen bij.

Datum uitgave

11/10/2012

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage