Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Factsheet leegtand Deventer 2023

Bewonersonderzoek Oranjekwartier

Begin 2019 is een ambitiedocument voor het Oranjekwartier vastgesteld. Er zijn destijds drie doelen en vijf ambities vastgesteld (Ontwikkelperspectief Oranjekwartier). De drie doelen zijn:

  • Een verbeterde ruimtelijke- en sociale structuur, open en...

Bevolkingsprognoses Deventer 2023

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Deventer energiemonitor

In Deventer wordt gewerkt aan de energietransitie en aan de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Deventer Energiemonitor bevat een groot aantal indicatoren waarmee inzicht wordt verkregen in de voortgang hiervan in de...

Sentimentenmonitor Deventer 2022

In opdracht van gemeente Deventer is in 2021 voor de tweede keer een sentimentenmonitor uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar mogelijke sentimenten en tegenstellingen tussen verschillende groepen mensen in de Deventer samenleving. Aan de hand van...

Peiling Duurzaamheidscentrum 2022

Begin februari heeft het duurzaamheidscentrum Deventer haar deuren geopend, op initiatief van de Deventer Energiecooöperatie en de Ulebelt. Het duurzaamheidscentrum helpt de gemeente Deventer haar doelen op het gebied van duurzaamheid te halen. Om...

Fietsparkeeronderzoek Binnenstad

Het stimuleren van fietsgebruik staat hoog op de politieke agenda. Fietsen is gezond, het is milieuvriendelijk, en neemt weinig ruimte in op de weg en in de stad. Daarom is het nodig om inwoners te verleiden om met de fiets naar de Binnenstad van...

Clientervaringsonderzoek Wmo 2022

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is vastgelegd dat gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (hierna: CEO Wmo) moeten uitvoeren. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en...

Bewonersonderzoek Deventer 2022

Hoe beleeft Deventer het wonen in de gemeente? Elke twee jaar doet de vakgroep Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer een groot onderzoek onder de bewoners van de gemeente om antwoord te kunnen geven op deze vraag en te onderzoeken wat er...

Buurtkijker Deventer

Al een aantal jaren bestaat de Wijkenmonitor. De laatste jaren ontvingen wij steeds meer geluiden dat er behoefte was aan data op buurtniveau. Daarom hebben wij in samenwerking met ShintoLabs de Buurtkijker Deventer vormgegeven. Het is een...

Sportmonitor Deventer 2022

In het voorjaar van 2022 is aan inwoners van Deventer gevraagd hoe zij sporten en bewegen. Dat gaat over hoe vaak zij bewegen, welke sport ze doen, maar ook over hoe de sport georganiseerd is, op welke manier mensen met een (lichamelijke of...

Inzet op Maat factsheet

Het lokale beleid voor de uitvoering van de Participatiewet staat in het beleidskader ‘Inzet op maat’. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van Inzet op maat; voor het merendeel nog ingeperkt door de coronamaatregelen. In de factsheet Inzet op...

Jeugd in Beeld 2022

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van...

Bevolkingsprognose Deventer 2022

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Trendrapport 2022

Hoeveel inwoners verwachten we in 2035? Hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Wat zien we op het gebied van wonen en werken? En wat zijn de gevolgen van de coronapandemie op trends die vier jaar geleden gesignaleerd werden?  

Dit rapport...

Analyse Atlas voor gemeenten 2021

Factsheet Wonen 2021

Bevolkingsprognoses Deventer 2021

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Factsheet onderwijs Deventer 2020

Burgerpeiling Coronavirus

Op verzoek van het corona actiecentrum van de gemeente Deventer is een peiling uitgevoerd waarin het sentiment rondom het coronavirus onder Deventenaren werd onderzocht. Hoe staat het met het welzijn van Deventenaren in coronatijd? Missen zij...

Monitor Sociaal Domein

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van nieuwe taken voor zorg (Wmo), werk (Participatiewet) en jeugd (Jeugdwet). Deze Monitor Sociaal Domein maakt het mogelijk om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo en ...

Feiten en cijfers 2020

Feiten en cijfers, we zijn er gek op! In deze Feiten en cijfers Deventer 2020, een uitgave van de gemeente Deventer, leest u interessante weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Wat is het aantal...

Factsheet inkomens Deventer 2018

Jaarlijks ontvangt de gemeente inkomensgegevens van het CBS. Deze hebben o.a betrekking op het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens. Gegevens van de Belastingdienst vormen de voornaamste gegevensbron voor de inkomensstatistieken....