Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Facsheet onderwijs Deventer 2018

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van...

Actualisatie Trendrapport Deventer 2018

De actualisatie is het vervolg op het Trendrapport Deventer dat in maart 2018 is verschenen. Hierin staan maatschappelijke trends beschreven die de komende tijd belangrijk zijn voor Deventer. De trends zijn opgedeeld in acht thema’s: Demografie,...

Feiten en cijfers Deventer 2018

In deze nieuwe Feiten en cijfers Deventer 2018, een uitgave van de gemeente Deventer, kunt u zich weer tegoed doen aan een veelheid aan weetjes, statistieken, overzichten en lijstjes. Hoe ontwikkelt de Deventer bevolking zich? Hoeveel...

Factsheet WMO Deventer november 2018

Factsheet WMO Deventer - oktober 2018

Bevolkingsprognoses Deventer 2018

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er permanente behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Factsheet WMO Deventer - september 2018

Binnenstadsmonitor Deventer 2018

Factsheet WMO Deventer - augustus 2018

Factsheet WMO Deventer - nummer 5 augustus 2018

Factsheet WMO Deventer juli 2018

WMO Deventer - nummer 4

Factsheet inkomens Deventer 2015

Factsheet onderwijs Deventer

Lees hier alles over de verschillende onderwijstypen in Deventer.

Bewonersonderzoek 2017

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Of van de veiligheid in hun buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen...

Factsheet Jeugdzorg in Deventer en landelijk - 2017

Op 30 april 2018 heeft het CBS de laatste cijfers over het gebruik van de jeugdzorg gepubliceerd. In deze factsheet zijn enkele landelijke cijfers naast de Deventer cijfers geplaatst.

Factsheet Toeristisch bezoek Deventer 2017

Toeristen komen vooral naar Deventer om te winkelen en voor de horeca. Echte publiekstrekkers zijn daarnaast de Deventer stadswandelingen en de evenementen.

Factsheet WMO Deventer - april 2018

Sinds het van kracht worden van de WMO 2015 worden de ontwikkelingen binnen de WMO in Deventer door de vakgroep Kennis en Verkenning gemonitord door middel van een maandelijks mangementoverzicht en een halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein in...

Factsheet Gemeentelijke uitkeringen

Factsheet over gemeentelijke uitkeringen Deventer op 1 januari 2018 en trends hierin.

Trendrapport Deventer 2018

Hoe “smart” is Deventer? Wat geeft een bezoeker in Deventer gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018, een rapport waarin we landelijke...

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een...

Feiten en cijfers Deventer 2017

Deventer nadert de 100.000 inwoners en het aantal winkels in de binnenstad is toegenomen in 2017. Dit zijn twee opvallende ontwikkelingen die te vinden zijn in Feiten en cijfers Deventer 2017. Een handig naslagwerk, naast de uitgebreide digitale...

Factsheet bedrijven en werkgelegenheid Deventer

Ontwikkeling (bedrijfs)vestigingen en bijhorende werkgelenheid in Deventer, onderverdeeld naar verschillende branches.

Factsheet Detailhandel Deventer 2017

Ontwikkeling aantal winkels en verkoopvloeroppervlakte in Deventer en de binnenstad. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van de leegstand in Deventer en de binnenstad. Voor de Binnenstad wordt het aanbod van detailhandel...

Factsheet Demografie 2017

Overzicht historische en toekomstige bevolkingsontwikkeling Deventer, vergrijzing en ontgroening.
Overzicht historische en toekomstige ontwikkeling huishoudens in Deventer, uitgesplitst naar type huishouden.

Factsheet woningmarkt Deventer 2017

Woningmarktinformatie Deventer 2017. Ontwikkeling woningvoorraad Deventer en onderverdeling voorraad naar eigendom, woningtype, woz waarde en bouwperiode.