Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Nieuwe handreiking integriteit voor bestuurders

Inleiding

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Daarom is het van belang dat politiek ambtsdragers zich integer opstellen. Het ministerie van BZK heeft samen met IPO, VNG en de Unie van Waterschappen de ‘Handreiking integriteit voor bestuurders’ opgesteld. Hiermee willen zij gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.

Beschrijving

Handreiking bevat belangrijkste onderwerpen
In de handreiking zijn de relevante artikelen op het gebied van integriteit uit onder andere Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet in toegankelijk Nederlands opgeschreven. In zes hoofdstukken bestrijkt de publicatie de belangrijkste onderwerpen waarbij integriteitsrisico´s zich kunnen voordoen en de mogelijkheden om die te vermijden:

 

  • belangenverstrengeling (hoe om te gaan met nevenfuncties);
  • informatie (hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie, maar bijv. ook gebruik van social media);
  • geschenken, diensten en uitnodigingen (nooit in ruil voor tegenprestaties);
  • voorzieningen politiek ambtsdragers (vergoeding van onkosten, richtlijnen voor declaraties);
  • inkopen en aanbesteden (zorg voor duidelijke spelregels);
  • financiële functie (transparantie, controle en verantwoording van uitgaven).

Tot slot bevat de handreiking enkele aanbevelingen voor het opstellen van een integriteitsbeleid en als bijlage een modelgedragscode voor politiek ambtsdragers.

Denktank helpt bij dillema’s
Minister Donner wil een denktank vormen van ervaringsdeskundigen op het gebied van integriteitsvraagstukken. Deze groep kan bestuurders helpen bij dilemma’s waarvoor zij in overleg met collega’s of binnen de eigen beroepsgroep geen directe oplossing kunnen vinden.

Conclusies

De nieuwe handreiking integriteit werd gepresenteerd op het congres ‘Voorbeeldig Bestuur’, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS).

Bron:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Binnenlands Bestuur

(via nicis.nl)

Datum uitgave

07/06/2011

Documenttype

Onderzoek