Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Trendpaper Kennis en Verkenning 2012

Inleiding

Het team Kennis en Verkenning (KV) heeft als opdracht om op basis van eigen onderzoeken, beschikbare gegevens en externe data trends en signalen in de samenleving te signaleren. Hiermee dragen wij bij aan de onderbouwing en toetsing van de beleidsvoorbereiding en be-sluitvorming voor het uitzetten van de strategische koers van Deventer op de (middel)lange termijn. In februari van dit jaar hebben wij voor de strategische conferentie verschillende trends en signalen gebundeld in een Trendpaper KV.
Voor de actualisering van de Middellange termijn Beleidsagenda was het gewenst om de eerste uitgave van de paper te verversen. Dit heeft geresulteerd in deze tweede editie van het Trend-paper KV, waarin de inhoud van afgelopen februari is aangevuld met nieuwe trends en signalen en recentere cijfers.

Beschrijving

De opzet van de trendpaper is licht gewijzigd in vergelijking met de eerste editie. Nog steeds is de indeling van de Beleidsagenda leidend voor de indeling van de paper en worden per agenda landelijke en lokale zaken gesignaleerd. De indeling van de Beleidsagenda is aangevuld met het extra onderdeel Veiligheid. De trends en signalen per agenda worden deze keer niet geca-tegoriseerd onder door KV benoemde kopjes. Er is nu, waar dat mogelijk was, gekozen voor de daartoe geëigende kopjes die in de Beleidsagenda per agenda staan vermeld, voorafgegaan door een kopje ‘algemeen’ en eventueel aanvullende kopjes. Elke hoofdstuk kent een getrapte indeling, te weten:

  • Trends en signalen;
  • Feiten en cijfers Deventer;
  • Betekenis trends en signalen voor Deventer.

De agenda’s uit de Beleidsagenda worden voorafgegaan door een hoofdstuk met agendaover-stijgende trends en signalen

Voor de Trends en signalen is geput uit de wekelijkse signaleringen van team KV. Voor de we-kelijkse signaleringen wordt gebruik gemaakt van bronnen als Ministeries, provincie Overijssel, Binnenlands Bestuur, Nicis, landelijke dagbladen en de Stentor. Daarnaast is gebruik gemaakt van publicaties van onder meer het Raad Openbaar Bestuur, Sociaal-Cultureel Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Politie IJsselland en Politie Oost-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Conclusies

Naast agendaspecifieke trends en signalen zijn er ook agendaoverstijgende trends en signalen. Enkele algemene agendaoverstijgende trends en signalen zijn:

  • Het vertrouwen in de Nederlandse overheid is het afgelopen jaar sterk afgenomen.
  • Het vertrouwen onder hoger opgeleiden daalde van 75 naar 59 procent. Vooral onder ouderen is er een groeiend wantrouwen tegenover de overheid.
  • Het politieke landschap raakt steeds meer verdeeld (zetels verdeeld over meerdere partijen) en politieke activiteit verschuift naar het internet.
  • Steeds meer liberalisering van de markten, overheid en burger worden dienstver-lener en consument. Er is een trend naar meer voorzichtigheid bij liberalisering.
  • Trend van particulier initiatief naar overheid naar markt naar (verbanden van) bur-gers. Niet alleen bezuinigen en compacte overheid. Ook de constatering dat maat-schappelijke organisaties en ondernemingen te veel losgeraakt zijn van de mensen voor wie zij hun publieke taken uitvoeren. Maar zeker ook erkenning dat de overheid het niet alleen kan en inbreng vanuit de samenleving nodig heeft.
  • Terugtrekkende overheid. Ambtenaren zijn vooral procesbegeleiders, politici geven daadwerkelijk ruimte aan (verbanden van) burgers en durven los te laten. Overheid ondersteunt en faciliteert. Overheid blijft vangnet indien nodig.

Daarnaast zijn er nog financiele, demografiche en sociaal-economische trends en signalen die agendaoverstijgend zijn.

Datum uitgave

19/02/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage