Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek 2017

Inleiding

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Of van de veiligheid in hun buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen van de gemeente Deventer? Zijn er veel verschillen zichtbaar of juist niet? En hoe heeft het beeld van de Deventenaren zich ontwikkeld op dit gebied, gedurende de periode 2013-2017?

De resultaten staan in het Bewonersonderzoek dat de gemeente iedere twee jaar uitvoert. Eind 2017 is deze grootschalige enquête voor de twaalfde keer gehouden. Door dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in wat er leeft en speelt, over wat goed gaat in onze gemeente, maar ook waar extra aandacht voor nodig is.

Beschrijving

De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld, om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. Vragen over leefbaarheid en veiligheid staan dan ook centraal in het onderzoek. Maar ook onderwerpen als participatie, gezondheid, bereikbaarheid en de arbeidssituatie van Deventenaren komen aan bod. De resultaten worden weergeven in diverse figuren en kaarten. Daarbij wordt een uitstapje gemaakt naar diverse achtergrondkernmerken, wordt er ingezoomd op wijk- en dorpsniveau en worden er vergelijkingen gemaakt met voorgaande jaren.

Conclusies

Leefbaarheid en veiligheid in de buurt
Deventenaren in 2017 geven gemiddeld een 7,4 voor de veiligheid in de eigen buurt. Dit is een verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren waarin het gemiddelde cijfer een 6,9 was. De bewoners geven dan ook in grote mate aan dat zij het zeer prettig wonen vinden in de buurt (gemiddelde cijfer: 7,9). De sociale cohesie in de buurt scoort gemiddeld genomen ook goed en dan met name in de buitengebieden, zoals Lettele en Okkenbroek. In deze gebieden zijn de bewoners eveneens zeer tevreden over de groenvoorziening in de buurt. Dit is natuurlijk redelijk vanzelfsprekend, maar de gemeente als geheel scoort hier ook erg goed op, 74% van de inwoners heeft namelijk aangegeven dat er voldoende groen is in de eigen buurt. Verder zijn de Deventenaren zeer tevreden met de winkels voor dagelijkse boodschappen in de buurt (85%).

Minder tevreden over…
Iets waar de Deventenaren minder tevreden over zijn, zijn zaken als verloedering en verkeersoverlast. Deventenaren gaven veelal aan dat hondenpoep een groot probleem in de buurt is. Daarnaast blijkt dat te hard rijden een probleem is, aangezien het vaak door de respondenten is gerapporteerd.

Wat doen de Deventenaren in hun vrije tijd?
Het aantal vrijwilligers is licht afgenomen in de periode 2013-2017, terwijl het aantal mantelzorgers in deze periode ietwat is gestegen. Vier op de tien Deventenaren is lid van een sportvereniging. In Colmschate-Zuid zijn de minste inwoners lid van een dergelijke vereniging (29%) en in Schalkhaar de meeste (53%).

Datum uitgave

24/05/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage