Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

De Deventer jeugd in beeld - voorjaar 2010

Inleiding

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van de jeugd en de omvang en aard van de jeugd(problematiek) in Deventer. Het accent van voorliggend document ligt op die aspecten van de Deventer jeugd waarin de gemeente Deventer vanuit het jeugdbeleid een actieve taak heeft.

Beschrijving

Waar in andere jeugdmonitoren het accent op de beleving van de jeugd ligt, zoomt De Deventer jeugd in Beeld in op het gebruik en bereik van voorzieningen voor de jeugd. Allereerst wordt een demografische schets gegeven, vervolgens komen de fundamentele en aanvullende voorzieningen aan bod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de signalering van jeugdzorg en –hulpverlening.

Conclusies

  • Enkele conclusies uit de monitor op een rij:
    Het aandeel risico- en volgkinderen is op 1 januari 2010 lager dan een jaar eerder.
  • Van 0,8% van de 5-12 jarigen is onbekend of en waar zij onderwijs volgen.
  • In de eerste helft van het afgelopen schooljaar hebben 99 leerlingen verzuim gepleegd. Opvallend vaak betreft het zestien jarigen die (signaal)-verzuim plegen.
  • De meeste voortijdig schoolverlaters zijn tussen de achttien en twintig jaar oud.
  • In de eerste periode (oktober 2009-februari 2010) hebben 199 jongeren zich gemeld voor een werkleeraanbod, 43 jongeren hebben hun aanmelding uiteindelijk ingetrokken. Ruim de helft van de jongeren die zich gemeld heeft heeft geen startkwalificatie.
  • Raster heeft 120 jongerengroepen in beeld. De mate van overlast door deze groepen is grotendeels aanvaardbaar te noemen. Twaalf groepen worden als overlastgevend gecategoriseerd, één als crimineel.
  • Meer dan de helft van de cliënten van Bureau Jeugdzorg waarvoor een in de eerste helft van 2010 een traject is gestart, is tussen de vijftien en zeventien jaar oud.
  • Begin dit jaar telde Tactus bijna honderd cliënten jonger dan 24 jaar. Vanaf de leeftijd van zeventien jaar neemt het aantal cliënten toe. Meer dan de helft van de cliënten is in behandeling vanwege een drugsverslaving.

Datum uitgave

01/05/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage