Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Trendrapport 2022

Inleiding

Hoeveel inwoners verwachten we in 2035? Hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Wat zien we op het gebied van wonen en werken? En wat zijn de gevolgen van de coronapandemie op trends die vier jaar geleden gesignaleerd werden?  

Dit rapport bevat een bundeling van internationale, landelijke en regionale trends en ontwikkelingen. Er is een vertaalslag gemaakt van deze trends naar de lokale Deventer situatie, zoveel mogelijk aangevuld met Deventer data en duiding.

Beschrijving

De thema’s zijn in grote lijnen gelijk aan de thema’s in het Kennis en Verkenning trendrapport 2018 en vormen hiermee uitgangspunt voor het bepalen van de trends en thema’s. Dit ‘framework’ is gevuld en geactualiseerd op basis van de recentste uitgaven van Platform 31 (Stedelijke trends en opgave voor 2022 e.v.) en trendbureau Overijssel (Een overzicht van 23 trends voor de provinciale statenverkiezingen 2019 in Overijssel). Een eerste opzet van de trends zijn besproken met de Deventer regiemanagers en getoetst op volledigheid en toepasbaarheid. Gewenste aanvullingen zijn toegevoegd. Trends die in mindere mate van toepassing bleken zijn verwijderd. Er wordt geenszins gepretendeerd volledig te zijn met deze trendrapportage. 

Conclusies

In dit trendrapport worden 8 thema’s gepresenteerd. Ze lijken hiermee wellicht los te staan van elkaar te staan, terwijl er juist sprake is van verbinding en integraliteit. De trendstudie van Platform 31 benadrukt ook dat de taken waar gemeenten voor staan toenemen, belangrijker zijn en steeds ingewikkelder worden.

Een disruptieve gebeurtenis van de afgelopen jaren was natuurlijk de coronapandemie. Van vrijwel altijd werken op locatie naar werken op afstand en grote druk op zorg. Het normale leven lag stil. Op een eigen manier heeft de coronapandemie elk thema in dit rapport beïnvloed. Waar de economie begint te herstellen, is er een toenemende roep om duurzaamheid.

Een andere opvallende verandering de afgelopen jaren is de nadrukkelijke roep om verbinding tussen domeinen. Om overlast en criminaliteit tegen te gaan wordt benadrukt dat verbinding tussen het zorg-, sociale-, en veiligheidsdomein onmisbaar is. Juist óók om kwetsbare wijken, dorpen en kernen zo goed mogelijk te bedienen.  

Datum uitgave

29/03/2022

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage