Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Beeld van creatieve industrie is aan bijstelling toe

Inleiding

Het beeld van de creatieve industrie en haar betekenis voor economie en samenleving is aan bijstelling toe. De creatieve industrie is een drijvende kracht achter brede economische en maatschappelijke processen. Deze verbindende rol van de sector komt voort uit de veelzijdige verwevenheid met andere sectoren en bedrijfstakken in de economie. De bijdrage van de creatieve sector aan de economie en samenleving is daardoor anders dan die van andere sectoren. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport “Creatieve Industrie als Vliegwiel. Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amsterdam Area”, van Paul Rutten Onderzoek. Het onderzoek verscheen in augustus 2011.

Beschrijving

Bedrijfstakken van de creatieve industrie in Nederland

De volgende bedrijfstakken worden in Nederlands onderzoek naar de creatieve industrie tot de creatieve sector gerekend:
● kunsten en cultureel erfgoed;
● media- en entertainmentindustrie;
● creatieve zakelijke dienstverlening.

Kennisoverdracht via overstappend personeel

Anders dan andere sectoren levert de creatieve sector haar belangrijkste bijdrage aan economie en samenleving niet alleen door verschaffing van banen en een bijdrage aan het bruto nationaal product. De creatieve sector is ook en vooral een drijvende kracht achter tal van brede economische en maatschappelijke processen. Personeel dat overstapt van de ene bedrijfstak naar de andere is belangrijk voor de verbondenheid met andere sectoren en bedrijfstakken. Wanneer een overstap makkelijk gaat, is er sprake van ‘skill-related’ bedrijfstakken. Dit proces zorgt voor kennisoverdracht tussen verschillende, zowel creatieve als niet-creatieve, economische bedrijfstakken en sectoren. Op die manier ontstaan combinaties tussen voorheen gescheiden economische domeinen en krijgen innovatie,  samenwerking, en kennisdeling vorm.

Beleidsaanbevelingen gericht op vervlechting en inbedding

De circulatie van personeel vanuit de creatieve industrie naar andere sectoren en vice versa leidt tot een goede inbedding van bedrijfstakken uit de creatieve industrie in de economie van de Noordvleugel Randstad. Dit betekent dat beleid niet langer enkel gericht moet zijn op het faciliteren van bedrijven uit de creatieve industrie. Beleid moet zich ook richten op het bevorderen van de vervlechting en inbedding van de creatieve industrie en de creatief scheppende professionals in de brede economie. Het beleid moet gebaseerd zijn op de waarde die deze professionals toevoegen in gerelateerde bedrijfstakken. De brede toegevoegde waarde van de creatieve industrie zit vooral in de bijdrage aan innovatie en concurrentiekracht.

Conclusies

Rol voor overheid in het behouden van regionale positie in ICT-diensten

Omdat producten uit de creatieve industrie vaak immaterieel zijn, heeft de sector een specifieke relatie met de ICT-sector. Een belangrijke economische ontwikkeling in de creatieve industrie is die van crossmedia. Individuele kanalen zijn steeds minder belangrijk in het exploiteren van content in de creatieve industrie. De Noordvleugel-regio heeft een sterke positie in ICT-diensten. Volgens het onderzoeksrapport is het bedrijfsleven niet altijd autonoom in staat om de juiste verbindingen voor de regio tot stand te brengen. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze verbindingen vaak de scope en het directe economische belang van individuele bedrijven te boven gaan. Overheidsbeleid kan door netwerkvorming helpen de regionale sterktes zo goed mogelijk te positioneren.

Datum uitgave

02/09/2011

Publicatiegegevens

Bron:

Paul Rutten Onderzoek

Documenttype

Onderzoek

Bijlage