Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kabinet presenteert reactie op adviezen van de topteams

Inleiding

Ondernemers en onderzoekers uit 9 economische topsectoren werden gevraagd concrete voorstellen te doen die de Nederlandse concurrentiekracht kunnen versterken. De topteams presenteerden deze in juni 2011 aan het kabinet. Het kabinet reageerde hierop met een bedrijfslevenbrief van 13 september 2011: een groot deel van de voorstellen van de topteams wordt overgenomen. Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling, minder en eenvoudiger regels, en talent voor het bedrijfsleven zijn 3 van de 8 belangrijkste maatregelen. Als doorsnijdend thema is de sector ‘hoofdkantoren’ als tiende topsector benoemd. Deze sector richt zich op het aantrekken en behouden van hoofdkantoren en buitenlandse werknemers.

Beschrijving

8 kernpunten van de bedrijfslevenbrief

Het kabinet heeft in zijn brief de volgende 8 maatregelen als het belangrijkst bestempeld:
•stimulering van onderzoek en ontwikkeling;
•betere bedrijfsfinanciering voor MKB en innovatief ondernemerschap;
•minder en eenvoudiger regels;
•talent voor het bedrijfsleven;
•Nederland internationaal profileren;
•versterking van regionale clusters;
•een task force van topsectoren;
•innovatiecontracten tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen.

Maatregelen komen voort uit streven naar koppositie in kenniseconomie


De ambitie van het kabinet is om in samenwerking met de topsectoren te komen tot:
•een plek voor Nederland in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld (in 2020);
•stijging van de Nederlandse Research&Development inspanningen naar 2,5 procent van het BBP (in 2020);
•topconsortia voor Kennis en Innovatie waarin publieke en private partijen participeren voor meer dan 500 miljoen euro waarvan ten minste 40 procent gefinancierd door het bedrijfsleven (in 2015).
Nederland neemt nu  een 7e positie in op de wereldtop van kenniseconomieën, aldus de World Economic Forum (WEF) ranking.

Conclusies

Sector ‘hoofdkantoren’ benoemd als doorsnijdend thema

Het aantrekken en behouden van hoofdkantoren en buitenlandse kenniswerkers is voor alle topsectoren van belang. Een mix van economische en niet-economische factoren, zoals gunstige vestigingsvoorwaarden voor bedrijven, huisvestingsmogelijkheden, beschikbaarheid van internationaal onderwijs en aanbod van cultuur, is hierbij van belang. De overheid neemt maatregelen die aan deze factoren bijdragen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: een pilot om de toelating van kortverblijvende kennismigranten te vereenvoudigen, en het gebruik van Engels in relevante overheidscommunicatie.

 

 

Datum uitgave

16/09/2011

Publicatiegegevens

Bron:

Nicis Institute

Ministerie van EL&I

Documenttype

Onderzoek

Bijlage