Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Minder regeldruk door het Ondernemingsdossier

Inleiding

Regeldrukvermindering staat hoog op het verlanglijstje van overheden en bedrijven. Het Ondernemingsdossier helpt hierbij; een snelgroeiend digitaal hulpmiddel dat ondernemers in staat stelt makkelijk informatie te delen met toezichthouders en vergunningsverleners.  Dit scheelt een hoop administratieve rompslomp en irritatie en biedt ook zeker kansen voor gemeenten. Na een beheerste invoering volgt er de komende jaren een snelle doorgroei. Steeds meer gemeenten zullen dus met het Ondernemersdossier te maken krijgen.

Beschrijving

Wat is het ondernemingsdossier en hoe werkt het?

Het Ondernemingsdossier is een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen ondernemers en overheden met als doel de regeldruk voor bedrijven te verminderen en de uitvoering van het toezicht door overheden efficiënter in te richten.

Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. Het systeem bevat ook regelhulpen waarmee de ondernemer door het invulling van een vragenlijst kan nagaan waar hij aan moet voldoen.

De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Overheden en ondernemers spreken met elkaar af welke informatie zij willen uitwisselen en leggen dat vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken vormen de basis om met het Ondernemingsdossier te kunnen werken.

Welke voordelen heeft het ondernemingsdossier voor ondernemers en overheid?

Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht. De beoogde doelen zijn deels kwalitatief (minder incomplete vergunningaanvragen, betere naleving, minder en gerichter toezicht en toezicht op afstand, verbetering van de eigen bedrijfsvoering) en deels kwantitatief (15% minder regeldruk voor betrokken bedrijven, vermindering uitvoeringskosten voor betrokken overheden).

Voordelen voor ondernemers:

 • Eigen bedrijfsgegevens en –processen zijn uitgangspunt
 • Helder inzicht in relevante regels en te nemen maatregelen
 • Hergebruik van eerder ingevoerde gegevens
 • Efficiënter en gerichter toezicht op locatie
 • Benodigde informatie is op één plek samengebracht en vindbaar. Online te benaderen, dus overal te gebruiken
 • Online vergunning aanvragen

Voordelen voor overheden:

 • Minder hulpvragen van ondernemers, minder voorlichting nodig
 • Minder incomplete vergunningaanvragen
 • Meer mogelijkheden voor geautomatiseerde verwerking van formulieren
 • Efficiënter toezicht door beter voorbereide inspecties op locatie
 • Gericht toezicht, meer ruimte voor advies en preventie
 • Betere naleving van regels door bedrijven
 • Meer actuele informatie over een bedrijf, die op ieder moment door alle geautoriseerde overheden geraadpleegd kan worden (minder uitwisseling)

Op 6 juni was er een drukbezochte bijeenkomst over het Ondernemingsdossier voor gemeenten en Omgevingsdiensten, georganiseerd vanuit de Digitale Steden Agenda. Tijdens de bijeenkomst stonden de kansen voor gemeenten centraal. Het bleek dat gemeenten zich onvoldoende bewust waren van deze kansen. Het beeld leefde dat het belang vooral bij het bedrijfsleven ligt en dat gemeenten om die reden ‘volgend’ zijn. Dit is slechts ten dele waar. Daarom zullen de voordelen voor de gemeenten meer nadruk krijgen bij de doorgroei van het Ondernemingsdossier.

Wie gebruiken het ondernemingsdossier al?

Eind 2011 is gestart met de invoering van het Ondernemingsdossier in drie branches; de horeca, recreatie en de rubber- en kunststofindustrie. Inmiddels hebben al zo’n 3100 ondernemers een Ondernemingsdossier. 46 gemeenten, 3 provincies en 2 rijksinspecties participeren daarin. De doelstelling is om aan het eind van dit jaar 12.500 ondernemers te hebben aangesloten. In 2016 moeten 80.000 ondernemers uit 12 branches ervan gebruik maken. Dat vraagt naast de inzet van de betrokken koploperbranches ook verbreding naar andere branches, toezichthoudende overheden en regelgevende overheden.

De Voertuigendemontagebranche is inmiddels van start gegaan met het Ondernemingsdossier. Medio juni start ook de Nederlandse brood- en banketbakkers ondernemersvereniging (NBOV). Later in het jaar zullen de Metaalgieterijbedrijven (MGB) eveneens van start gaan. Verder is een groot aantal brancheorganisaties zich verregaand aan het oriënteren op de mogelijkheden voor de bedrijven in hun sector, waaronder Bouwend Nederland, NOC/NSF, Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS), NLTO Glaskracht Noord en diverse branches uit de evenementensector. Het is nu belangrijk dat steeds meer gemeenten worden aangesloten.

Welke aandachtspunten zijn er bij de doorgroei van het Ondernemingsdossier?

Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering van het Ondernemingsdossier. Vanaf 2014 zal een versnelling optreden in de invoering van het systeem, waardoor het aantal gebruikers snel zal stijgen. In 2016 moet een kritische massa zijn bereikt, waarmee het Ondernemersdossier doorgroeit tot gemeengoed. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met het regeldrukprogramma waar het Ondernemingsdossier onderdeel van is. Wel stellen zij dat de overheid hard aan de slag moet de concrete uitwerking. De vakdepartementen moeten samen met lagere overheden en inspecties wetten en regelgeving vertalen in een concrete regelhulp en ervoor zorgen dat nieuwe regelgeving van ministeries Ondernemeningsdossierproof is. Tijdens de bijeenkomst op 6 juni bleek dat het voor veel partijen niet duidelijk was dat die regelhulp "standaard" aangeleverd wordt en dat alle gemeenten met een kleine jaarlijkse vergoeding kunnen zorgdragen voor een up to date regelhulp (inclusief eventuele lokale aanpassingen).

Daarnaast zijn verschillende andere waardevolle constateringen gedaan die de Digitale Steden Agenda, het projectbureau Ondernemingsdossier en het Ministerie samen willen oppakken om de doorgroei succesvol te laten verlopen. Zo bleek dat er winst is te behalen door in grotere samenhang te werken aan de invoering van E-dienstverlening voor ondernemers. De veelvoud van “E-zaken” en de onduidelijke onderlinge samenhang zitten een snelle opschaling en regeldrukvermindering in de weg. Er is afgesproken om te komen tot een duidelijke roadmap voor invoering in samenhang met andere E-zaken. Ook bleek dat binnen veel gemeenten Economie als pijler wordt gezien van het Ondernemingsdossier, terwijl er juist ook gevolgen zijn voor vergunningen, toezicht en handhaving. Een actieve deelname van de sector en wethouder verantwoordelijk voor Vergunningen, toezicht en handhaving is daarom cruciaal.

Meer info:

 • http://www.ondernemingsdossier.nl/
 • http://www.youtube.com/watch?v=Qt9Tl2cA9kk&feature=player_embedded

Datum uitgave

16/07/2013

Documenttype

Nieuwsbericht