Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Publicatie Kennisbundel: ZZP en de stad over de resultaten van ZZP BV Amersfoort

Inleiding

In de publicatie ‘ZZP en de stad’ kunt u lezen over de resultaten van het programma ZZP BV Amersfoort. Het belang van zzp’ers voor de stedelijke economie, de ontwikkeling van zzp’ers, hun behoeften en de complexe rol van de gemeente ten opzichte van zzp’ers staan centraal. Op basis van de ervaringen van ZZP BV Amersfoort bevat de publicatie lessen voor andere gemeenten, zoals dat de wijk vaak te klein is om zzp’ers economisch sterk te maken.

Beschrijving

Toegevoegde waarde van zzp’ers voor de stad

Naast Amersfoort initieerden 7 andere gemeenten een pilotprogramma rondom zzp’ers (zie pagina 49 van de publicatie). Op de vraag wat de toegevoegde waarde is van zzp’ers, antwoordden ambtenaren van deze gemeenten onder meer:
• De arbeidsmarkt wordt flexibeler.
• Zzp’ers vormen de smeerolie voor een bepaalde sector of de lokale economie als geheel.
• Elke zzp’er die slaagt, is een arbeidsplaats. Een kwart groeit door en creëert in een latere fase ook banen voor anderen.

10 lessen voor gemeentelijke initiatieven op het gebied van zzp’ers

Op basis van interviews, evaluatieformulieren en verschillende enquêtes ontstond een beeld van welke gemeentelijke initiatieven wel of niet werken op het gebied van zzp’ers. De auteur merkt op dat de economische recessie van invloed kan zijn op de resultaten. In een economisch succesvolle periode kunne initiatieven anders ontvangen worden. Een aantal van de lessen is:

• Het organiseren van netwerkbijeenkomsten kost weinig en levert veel op.

Zzp’ers leren van elkaar en er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. De gemeente krijgt meer inzicht in de zzp’ers.

• Harde cijfers helpen.

Cijfermatige inzichten over zzp’ers per wijk en per sector helpen om beleid te maken en de juiste initiatieven te ontplooien.

• De wijk is vaak te klein om zzp’ers economisch sterker te maken. Slechts een beperkt aantal van de zzp’ers richt zich op de wijk, een groot gedeelte richt zich op niveaus daarboven. Beleid zal in de regel boven het wijkniveau uit moeten stijgen om zzp’ers economisch sterker te maken.
Raadpleeg voor alle 10 lessen pagina’s 38-40 van de publicatie.

Conclusies

Achtergrond en aanleiding voor het programma ZZP BV Amersfoort

In 2009 ging het Rijk zich meer richten op de economisch toegevoegde waarde van zzp’ers voor de Nederlandse economie. De groep zzp’ers in Nederland groeit. Nederland telt ruim 700.000 zzp’ers. Via een subsidiemogelijkheid ontstond een programma met 3 kernpunten: huisvesting, dienstverlening en netwerkvorming. De gemeente Amersfoort diende een voorstel in, wat resulteerde in het tweejarig samenwerkingsprogramma (2009-2011) ZZP BV Amersfoort.

Meer informatie

De kennisbundel biedt een overzicht van de resultaten van ZZP BV Amersfoort, en is een gezamenlijke productie van de gemeente Amersfoort, Nicis Institute en Elba Media. Het netwerk en de belangenbehartiging worden voortgezet door de recent opgerichte VAZ (Vereniging Amersfoortse Zelfstandigen). De publicatie is aan dit bericht toegevoegd. In de publicatie vindt u ook het verslag van de conferentie ‘ZZP en de stad’, die op 21 maart 2012 plaatsvond in Amersfoort.

Datum uitgave

19/04/2012

Publicatiegegevens

Bron: 'ZZP en de stad' / Nicis Institute

Documenttype

Onderzoek

Bijlage