Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Potentiële beroepsbevolking gaat in bijna alle regio’s krimpen

Inleiding

Krimp van potentiële beroepsbevolking is al in veel regio’s een feit, en zal zich in vrijwel alle regio’s gaan voordoen. De krimp in de beroepsbevolking is het sterkst in de regio’s buiten de Randstad. Deze krimp is een direct effect van de huidige leeftijdsopbouw. De potentiële beroepsbevolking zal alleen nog toenemen in een strook die loopt van de Agglomeratie ’s-Gravenhage en Delft en Westland, via Utrecht, Groot-Amsterdam en Flevoland naar Noord-Overijssel. Dat blijkt uit de nieuwe Regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prognoses gelden voor de periode 2010-2025.

Beschrijving

Leeftijdsopbouw van bevolking en migratie bepalend voor potentiële beroepsbevolking

Veranderingen in de omvang van de potentiële beroepsbevolking hangen vooral samen met deze 2 factoren: leeftijdsopbouw en migratie.
Leeftijdsopbouw van de bevolking. Ontgroening zorgt in veel regio’s voor een terugloop in de instroom van jongeren in de beroepsbevolking. Bovendien neemt door de vergrijzing de uitstroom van ouderen toe. Dit speelt vooral in perifere regio’s.
Migratie. Binnen- en buitenlandse migratie werkt als een katalysator voor de regionale verschillen in de omvang van de potentiële beroepsbevolking. Vooral jongeren uit perifere regio’s trekken naar de Randstad voor werk en opleiding. De regio’s rond de gemeenten Groningen, Zwolle, Arnhem en Nijmegen zijn om deze reden ook aantrekkelijk voor jongeren. Daarnaast leidt de buitenlandse migratie tot vergroting van de verschillen. Niet-westerse migranten hebben vanwege werk en (familie)netwerken een sterke voorkeur voor vestiging in de grote gemeenten van de Randstad.

Conclusies

Bronnen:

CBS/PBL en SER

Datum uitgave

02/11/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage