Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

CPB: Uit participatie-oogpunt vooral lagere inkomens arbeidskorting en fiscaal voordeel bieden

Inleiding

Het effect van financiële prikkels op de keuze om te gaan werken verschilt per doelgroep. Prikkels zijn daarnaast vooral van invloed op de beslissing om te gaan werken, niet zozeer op de beslissing om meer of minder te gaan werken. Dat heeft implicaties voor beleid, zo stelt het CPB in de Policy Brief ‘Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?´ Fiscale kortingen zouden vooral op lagere inkomens moeten worden gericht.

Beschrijving

Effect financiële prikkels verschilt per doelgroep en heeft implicaties voor beleid

Laagopgeleiden blijken sterker te reageren op fiscale prikkels zoals kortingen en belastingvoordelen dan hogeropgeleiden. Jonge moeders en laagopgeleide alleenstaanden reageren het sterkst op prikkels. Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert op basis daarvan dat fiscale kortingen vooral moeten worden gericht op de lagere inkomens, omdat laagopgeleiden vaker minder verdienen, en eerder geneigd zijn te gaan werken bij een potentiële toename in het inkomen.

Uitkeringen kunnen rem op arbeidsparticipatie zijn

De gevoeligheid voor financiële prikkels van bovengenoemde groepen betekent volgens het CPB ook dat uitkeringen voor deze groepen een belangrijke rem op de arbeidsparticipatie kunnen zijn. Bijvoorbeeld als uitkeringen meer op leveren dan een vierdaagse werkweek tegen minimumloon. Fiscale prikkels om mensen te stimuleren meer uren of dagen te laten werken blijken weinig effect te hebben.

Conclusies

Partners reageren anders dan alleenstaanden

Alleenstaande mannen en vrouwen reageren min of meer hetzelfde op prikkels. Bij mannen en vrouwen die een relatie hebben is het effect anders. Een hoger loon voor vrouwen is niet of nauwelijks van invloed op de arbeidsparticipatie van mannelijke partners. Vrouwen blijken juist minder te gaan werken als de mannelijke partner meer gaat verdienen. Dit suggereert volgens het CPB dat het traditionele kostwinnersmodel nog in grote mate bestaat in Nederland.

Datum uitgave

16/01/2012

Publicatiegegevens

CPB

Documenttype

Onderzoek