Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

De beroepsbevolking nader belicht

Inleiding

Verschillende partijen in Deventer, waaronder werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, arbeidsvoorzieningen en de gemeente, zetten zich in voor een optimale sociaaleconomische ontwikkeling van Deventer. Men concentreert zich hierbij op het bestrijden van knelpunten op de arbeidsmarkt inzake scholing en opleidingskansen voor zowel werkenden als werkzoekenden. Dit onderzoek geeft nader inzicht in de Deventer beroepsbevolking.

Conclusies

  • In Deventer bestaat de potentiële beroepsbevolking uit 60.500 personen. Tweederde van de potentiële beroepsbevolking is werkzaam.
  • Onder de 18-24 jarigen en de 35-44 jarigen is een lichte stijging te zien in het aandeel werkzame mensen. Bij de 55-plussers is daarentegen sprake van een daling ten opzichte van 2004.
  • Driekwart van de mannen is werkzaam en bij de vrouwen ligt dat rond de zestig procent. Van de vrouwen die niet werkzaam zijn, is het grootste deel werkzaam in het eigen huishouden, namelijk 46%. Ongeveer een tiende is scholiere/studente en een even groot aandeel is werkloos of ontvangt een AWW- of WAO-uitkering.
  • Van de mensen met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding is meer dan tachtig procent werkzaam, terwijl dit bij de mensen zonder diploma of alleen met basisonderwijs een derde deel is.
  • Wat betreft de hoofdactiviteit van het bedrijf of instelling blijkt dat het grootste deel, een vijfde van de werkzame personen, in de gezondheids- of welzijnssector werkzaam is. Daarnaast zijn de financiële en zakelijke dienstverlening, productie- en industrie en openbaar bestuur en onderwijs relatief sterk vertegenwoordigde sectoren.
  • Van de werkzame beroepsbevolking heeft 93 procent een vaste werklocatie. Van deze mensen heeft een kleine meerderheid een vast werkadres in de gemeente Deventer. Een vijfde van de mensen is in een andere gemeente in Nederland (buiten de regio) werkzaam.
  • Van de werkzame beroepsbevolking denkt een vijfde dat ze een hoger opleidingsniveau heeft verworven dan waarvoor ze in eerste instantie zijn opgeleid. 65 procent geeft aan geen hoger niveau te hebben verworven en de overige 15 procent weet het niet.

Datum uitgave

13/06/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage