Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Deventer Jeugd in Beeld - najaar 2012

Inleiding

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. De monitor moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van de jeugd en de omvang en aard van de jeugd(problematiek) in Deventer. Het accent van voorliggend document ligt op die aspecten van de Deventer jeugd waarin de gemeente Deventer vanuit het jeugdbeleid een actieve taak heeft.

Beschrijving

Waar in andere jeugdmonitoren het accent op de beleving van de jeugd ligt, zoomt De Deventer jeugd in Beeld in op het gebruik en bereik van voorzieningen voor de jeugd. Allereerst wordt een demografische schets gegeven, vervolgens komen de fundamentele en aanvullende voorzieningen aan bod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de signalering van jeugdzorg en –hulpverlening.

Conclusies

Fundamentele voorzieningen

·         Opvallend is dat het bereik onder de kinderen geboren in 2010 op 103% ligt. Dit komt omdat het aantal bereikte kinderen in 2012 is afgezet tegen de omvang van de populatie op 1 januari 2012. Onbekend is hoeveel kinderen niet bereikt zijn.

·         Bijna één op de vier kinderen van 12 jaar en ouder die gezien is tijdens het PGO van de GGD is te zwaar.

·         72% van de 246 kinderen die in 2012 geïndiceerd zijn voor VVE gaan naar een kindcentrum.

·         Het aantal verzuimgevallen onder de 16-jarigen is dit najaar opvallend toegenomen. Er is bijna sprake van een verdubbeling van het aantal verzuimgevallen.

·         Het aantal voortijdig schoolverlaters is wederom afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

  

Signalering jeugdzorg- en hulpverlening

·         In het najaar van 2012 zijn bij Bureau Jeugdzorg bijna 50% meer nieuw cliënttrajecten gestart voor jeugdigen van 0-11 jaar  in vergelijking met een half jaar eerder.

·         Er zijn beduidend meer aanspraken gedaan op de jeugdzorg voor 0-5 jarigen, maar het aantal aanspraken op zorg door 6-11 jarigen en 15-17 jarigen is (sterk) afgenomen.

·        In het najaar van 2012 is het aantal gestarte onderzoeken door het AMK meer dan gehalveerd. We zien bij alle leeftijden een afname van het aantal gestarte onderzoeken.

·         Er kwamen in eerdere perioden al relatief veel ouders van 3-jarigen naar MEE, maar in het najaar van 2012 is dit aantal verdubbeld.

Datum uitgave

04/07/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage