Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Door gemeenten bekritiseerd wetsvoorstel Passend Onderwijs ingediend

Inleiding

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 29 november 2011 het wetsvoorstel Passend Onderwijs ingediend. Het voorstel geeft samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen in plaats van gemeenten de eindverantwoordelijkheid over het vormgeven van passend onderwijs. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor jeugdzorg en preventief jeugdbeleid. De G4 en de G32 uitten in een brief aan de minister in oktober 2011 hun zorgen over deze scheiding van verantwoordelijkheden. De gemeenten vroegen de minister om instemmingsrecht op de zorgplannen van de samenwerkingsverbanden in het onderwijs.

Beschrijving

Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor Passend Onderwijs

Het wetsvoorstel houdt in dat schoolbesturen, en niet gemeenten, verantwoordelijk worden voor een zo passend mogelijke plek in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Reguliere en speciale scholen zullen daartoe op regionale schaal samenwerkingsverbanden aangaan. Medezeggenschapsraden van leraren en ouders moeten instemmen met de plannen, afspraken en financiering van de samenwerkingsverbanden. Het nieuwe stelsel is volgens het ministerie transparanter, minder bureaucratisch en eenvoudiger.

Gemeenten maken zich zorgen om nieuw stelsel van verantwoordelijkheden

De grote en middelgrote gemeenten van Nederland (G4 en G32) uitten in oktober 2011 hun bezwaren tegen het wetsvoorstel. De gemeenten vrezen dat als het systeem van samenwerkingsverbanden niet goed functioneert, dit gevolgen kan hebben voor zaken die wel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals zorg, leerplicht, voortijdig schoolverlaten, veiligheid en uitkeringen.

Gemeenten vragen om instemmingsrecht

Daarom vroegen de G4 en de G32 de minister in hun brief een vorm van instemmingsrecht op de zorgplannen van samenwerkingsverbanden in de wet op te nemen. Het wetsvoorstel noemt ‘op overeenstemming gericht overleg tussen het samenwerkingsverband en de gemeenten over het onderwijszorgplan’, maar legt geen formele bevoegdheid of verantwoordelijkheid bij gemeenten.

Conclusies

Wetsvoorstel niet aangepast aan wensen gemeenten

De minister van OCW lijkt geen gehoor te hebben gegeven aan de wensen van de gemeenten. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het voorstel moet de wet op 1 augustus 2012 in werking treden. Scholen krijgen daarna een jaar de tijd om zich voor te bereiden.

Datum uitgave

06/12/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage