Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Initiatieven om ouderbetrokkenheid bij scholen te vergroten

Inleiding

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de scholen van hun kinderen krijgt landelijk veel aandacht. Nicis Institute licht 2 initiatieven uit. Een keurmerk voor scholen die de samenwerking met ouders goed georganiseerd hebben (Stichting Leraar Leerling Ouders), en het project Platform Allochtone Ouders en Onderwijs (FORUM) dat de ouderbetrokkenheid op basisscholen in de 54 grootste gemeenten in Nederland probeert te vergroten.

Beschrijving

Stichting Leraar Leerling Ouders: een gezond klimaat tussen ouders, leerlingen en leraren

De Stichting Leraar Leerling Ouders stimuleert scholen een gezond klimaat tussen leerlingen, ouders en leraren te realiseren. Daartoe ontwikkelde de stichting een keurmerk ouderbetrokkenheid. Scholen kunnen zich op verzoek laten doorlichten. De SSLO kijkt daarvoor naar 10 criteria die zijn gestoeld op de 3 pijlers van de Stichting:

1. Samen verantwoordelijk voor de beste leeromgeving van ieder kind

2. Gelijkwaardigheid

3. Verantwoordelijkheid voor elkaar

Op basis van een eerste meting kan de Stichting voor 4 jaar een keurmerk verstrekken en/of aanbevelingen en ontwikkelpunten aangeven. De SLLO kan scholen waar nodig organisaties aanbevelen die hen naar het keurmerk toe begeleiden.

Keurmerk moet blijvende garantie bieden

Het  keurmerk biedt ouders de zekerheid dat scholen de betrokkenheid van leraren, leerlingen en ouders op een goede manier vormgeven. Regelmatige toetsing moet garanderen dat blijvend aan de 10 criteria wordt voldaan. De stichting krijgt veel aanvragen te verwerken. Sinds juli 2011 ontvingen 2 scholen het keurmerk.

FORUM: trajecten op maat en concrete maatregelen moeten leiden tot ouderbetrokkenheid

FORUM biedt trajecten op maat aan scholen die met de ouderbetrokkenheid aan de slag willen. Dat gaat als volgt:

  • De Meetlat Ouderbetrokkenheid, een uitgebreide vragenlijst, brengt de stand van zaken in kaart;
  • FORUM maakt daarna de balans op met ouders en docenten. Bijvoorbeeld over hoe leraren ouders betrekken bij de school, hoe de communicatie richting de ouders verloopt, en of dit aansluit op het niveau en de wensen van ouders.

Voorbeelden van maatregelen ter bevordering van ouderbetrokkenheid

Zodra een en ander in kaart is gebracht stippelt FORUM een stappenplan uit dat de samenwerking met ouders moet versterken. Concrete maatregelen kunnen zijn:

  • een cursus ouderbetrokkenheid voor ouders;
  • het toewijzen van klassenouders aan klassen;
  • het inzetten en ondersteunen van een werkgroep ouderbetrokkenheid;
  • het trainen van leerkrachten om effectieve huisbezoeken af te gaan leggen.

Conclusies

Ouderbetrokkenheid is onmisbaar voor ontwikkeling van kinderen

Volgens een van de schooldirecteuren die met FORUM werkt, is een lange adem nodig om verandering teweeg te brengen, maar hebben leerkrachten en ouders elkaar hard nodig bij de ontwikkeling van de kinderen. “Als een kind het niet redt in de klas en de ouders gaan ervan uit dat wij het alleen oplossen, dan is de kans groot dat het kind het niet gaat redden, ook niet op de middelbare school.”

Datum uitgave

01/12/2011

Publicatiegegevens

Bronnen:

Nicis

FORUM

SLLO

Documenttype

Onderzoek