Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Evaluatie jeugdinterventies: erkenningstraject moet meer aansluiten bij de praktijk

Inleiding

Het erkenningstraject voor jeugdinterventies werkt goed, maar sluit nog onvoldoende aan op de praktijk. Dit is de algemene conclusie uit de evaluatie van erkende interventies uitgevoerd door Consument en Veiligheid en de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Beschrijving

Erkenningstraject jeugdinterventies sluit onvoldoende aan op de praktijk

Een punt van kritiek is dat het systeem te weinig aansluit bij de praktijk. De praktijk is volgens de respondenten complexer dan de enkelvoudige interventies. De meerwaarde van de erkende interventies is in de praktijk nog niet duidelijk genoeg. Uit aanvullend onderzoek blijkt ook dat er meer aandacht nodig is voor de vraag ‘wat werkt voor wie onder welke omstandigheden?’ De aanbevelingen voor het verbeteren van het systeem zijn:
  • Maak explicieter waar de interventies uit bestaan en wat ze betekenen voor de lokale context;
  • Geef meer informatie over de randvoorwaarden voor het toepassen van de interventies.

Erkenningstraject jeugdinterventies brengt kwaliteit goed in beeld

De evaluatie laat over het algemeen wel een positief beeld zien van het erkenningstraject voor jeugdinterventies. Het traject maakt de kwaliteit van de interventies voldoende duidelijk en het systeem stimuleert kwaliteitsverbetering. Het functioneren van het systeem wordt breed gewaardeerd door de ondervraagde respondenten.

Meningen verdeeld over de meerwaarde van de geselecteerde jeugdinterventies

De meerwaarde van de erkende jeugdinterventies is nog onvoldoende duidelijk. Daarnaast zijn de respondenten van mening dat er weinig ruimte is voor complexe interventies in het systeem. Een aanbeveling is dan ook om  de meerwaarde van erkenning sterker naar voren te brengen. De respondenten vinden wel dat het erkennen van effectieve jeugdinterventies belangrijk is. Andere aanbevelingen zijn om in het erkenningssysteem:

  • Informatie over de factoren/mechanismen waarom interventies niet erkend zijn te ontsluiten;
  • Meer status te geven aan het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’.

Doelen erkenningstraject jeugdinterventies

Het erkenningstraject voor jeugdinterventies heeft 2 doelen:

  • Ondersteunen van professionals bij het kiezen van de meest kansrijke interventies;
  • Het verbeteren van interventies door het stimuleren van leren op collectief niveau.


Uit de evaluatie blijkt dat de doelen niet duidelijk te onderscheiden zijn. Om de beide rollen doelmatiger te vervullen, kan dit onderscheid nog worden verbeterd in het traject.

Achtergrond erkenning effectieve jeugdinterventies

In 2007 hebben het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het erkenningstraject voor jeugdinterventies gestart. Vanaf 2010 heeft het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zich aangesloten. In het traject worden interventies uit de praktijk beschreven en beoordeeld. De erkende jeugdinterventies worden in databanken en een webportal gepubliceerd. In juni 2007 is de Erkenningscommissie Interventies in het leven geroepen. De erkenningscommissie beoordeelt de interventies op kwaliteit en effectiviteit.

Conclusies

Meer informatie

Meer conclusies en aanbevelingen vindt u in de evaluatie van het erkenningstraject voor interventies.

Datum uitgave

24/01/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage