Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Actieplan voor rijksbrede aanpak loverboys

Inleiding

In het ‘Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek’ vindt u de maatregelen die het Rijk de komende jaren neemt tegen loverboys. Het actieplan is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) voor de betrokken ministeries en ketenpartners. De maatregelen uit het actieplan zijn onder andere gebaseerd op de 3 p’s die door de VN en in Europees verband tegen mensenhandel wordt gebruikt: prevention, prosecution en protection.

Beschrijving

Preventie van slachtofferschap loverboys

Om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van loverboys worden de volgende maatregelen genomen:

  • Er wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van bestaande voorlichtingsmateriaal voor scholen;
  • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal 35 centrumgemeenten uitnodigen om mee te doen aan de jongerencampagne ‘We Can’, een internationale campagne voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen;
  • Binnen de gemeenten zullen een aantal jongeren worden getraind als changemaker. Deze changemakers zullen allerlei acties opzetten om een cultuuromslag onder jongeren over seksuele weerbaarheid teweeg te brengen.

Integrale aanpak loverboys

Voor een effectieve integrale aanpak van loverboys worden de volgende maatregelen genomen:

  • De pilot ‘Loverboys zijn laffe boys’ in Rotterdam heeft als doel ervaring opdoen in het betrekken van verschillende instellingen in de aanpak van loverboys. De pilot duurt tot april 2012 en wordt daarna geëvalueerd.
  • Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zal voor jeugdzorginstellingen, (middelbare) onderwijsinstellingen, gemeenten en de politie een handreiking opstellen om de loverboyproblematiek aan te pakken.
  • Stichting M. lanceert in 2012 en 2013 een internetcampagne die de opsporing van loverboys moet stimuleren. Hiervoor zal de stichting onder andere de hulp- en zorgverleners van de 4 grote steden benaderen.
  • Een wetsvoorstel om de strafmaxima voor mensenhandel te verhogen.

Bescherming bieden aan slachtoffers van loverboys

Het bieden van bescherming aan slachtoffers kan de angst voor het doen van aangifte verlagen. In het kader van het beschermen van de slachtoffers:

  • wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van herhaald slachtofferschap;
  • zal het kennisinstituut Movisie trainingen, adviezen en actuele kennisoverdracht verzorgen aan jeugdzorginstellingen;
  • stelt het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) een brochure op waarin de rechten van slachtoffers uiteen worden gezet. Deze brochure zal door onder andere politiekorpsen worden verspreid.

Conclusies

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u in het ‘Actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek’.

Datum uitgave

22/02/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage