Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

GSB Monitor 2005-2009 - stand van zaken 2008

Inleiding

Begin 2005 is de GSB III-periode (2005-2009) begonnen en hebben de steden hun zogenoemde MOP‟s (Meerjaren Ontwikkelingsprogramma) opgesteld. In dit programma zijn meetbare resultaataf-spraken (ambities) opgenomen op het gebied van economische ontwikkeling, fysiek-stedelijke ver-nieuwing en sociale vraagstukken zoals veiligheid, onderwijs en integratie. Het Rijk verbindt aan de ambities van de steden voor de periode 2005 tot en met 2009 financiële middelen in de vorm van drie brede doeluitkeringen (BDU‟s): Fysiek, Economie en Sociaal, Integratie en Veiligheid.

De voortgang van de steden op de resultaatafspraken wordt ook in de GSB III-periode door middel van monitoring gevolgd. De GSB-III monitor gaat uit van rapportages aan het Rijk in juli 2005 (nulmeting), juli 2007 (midterm review) en juli 2010 (eindmeting).

De GSB-coördinator van de gemeente Deventer en Team Kennis en Verkenning (K&V) hebben afgesproken dat K&V het monitoren van de voortgang voor haar rekening neemt. Om de vinger aan de pols te houden rapporteert K&V jaarlijks over de stand van zaken rond de door het Rijk en gemeente Deventer in het Prestatieconvenant Gro-testedenbeleid 2005-2009 overeengekomen resultaatafspraken, dit om tijdig aandachtspunten in de voortgang en de benodigde gegevensregistratie te signaleren en in te grijpen.

Beschrijving

In deze rapportage wordt de voortgang van het MOP per juni 2008 geschetst. De rapportage start met een overzicht van de actuele aandachtspunten. Op de volgende pagina‟s wordt in schemavorm de voortgang van de resultaatafspraken (wat is gerealiseerd, wat is nog te realiseren, aandachtspunt) gepresenteerd. Aansluitend wordt voor iedere BDU een compleet overzicht van doelstellingen, indicatoren, resultaatafspraken en stand van zaken gepresenteerd.

 

Datum uitgave

29/09/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage