Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Handreiking betere beveiliging lokale bestuurders

Inleiding

Politieke ambtsdragers moeten op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren, zonder bang te hoeven zijn voor bedreiging of fysiek geweld. Op 22 februari 2012 presenteerden de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) de ‘Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders’. Deze handreiking moet gemeenten helpen bij de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van lokale politieke ambtsdragers.

Beschrijving

Handreiking geeft overzicht van maatregelen

De handreiking noemt preventieve maatregelen zoals een woning die voldoet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en maatregelen rondom telefoon- en computergebruik. Het hoofdstuk ‘In het geval van een concrete bedreiging met agressie en/ of geweld’ bespreekt hoe te handelen na een bedreiging (aangifte, analyse van de dreiging, uitvoeren maatregelen, communicatie). Tot slot wordt aangeraden om na een incident de genomen maatregelen te evalueren aan de hand van deze handreiking. De resultaten hiervan kunnen bestuurders delen met de betreffende beroepsvereniging.


Veiligheid bestuurders vergroten

Uit onderzoek van het ministerie van BZK uit 2010 blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en 5 procent met fysiek geweld. Om de veiligheid van bestuurders te vergroten en de kans op agressie en geweld te verkleinen zijn diverse instrumenten beschikbaar gesteld, waaronder deze handreiking en de website www.veiligbestuur.nl.

Conclusies

Voor burgemeesters, wethouders en raadsleden

De handreiking is vooral bedoeld voor de burgemeester en de wethouders, maar kan ook worden gehanteerd door raadsleden.

Bron: Rijksoverheid.nl, Veiligbestuur.nl

Datum uitgave

28/03/2012

Documenttype

Onderzoek