Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Uitkomsten Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Inleiding

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt, daalde in 2011 licht ten opzichte van 2010. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks veranderd. De tevredenheid van de burger over de politie is gestegen. Dit zijn de conclusies van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 die op 1 maart 2012 is gepubliceerd.

Beschrijving

Gevoelens van onveiligheid iets verminderd in 2011

De gevoelens van onveiligheid in Nederland zijn in 2011 iets verminderd. Vorig jaar voelde een kwart van de bevolking zich wel eens onveilig. In 2010 stond het percentage op 26 procent. Het gevoel van onveiligheid is in de periode 2005 – 2011 wel sterk afgenomen. In 2005 voelde 1 op de 3 inwoners zich wel eens onveilig. Gevoelens van onveiligheid komen meer voor bij inwoners van regio’s met een stedelijk karakter, zoals Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden.

Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit is gelijk gebleven

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2011 slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. Met veel voorkomende criminaliteit wordt gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten bedoeld. Dat is vrijwel gelijk aan 2010. Gedurende de periode 2005-2011 is dit aandeel wel fors gedaald. In 2005 gaf nog 1 op de 3 inwoners aan slachtoffer te zijn geweest van één of meer gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten.

Tevredenheid bij de bevolking over de politie is toegenomen

In 2011 was 60 procent van de inwoners tevreden of zeer tevreden over het contact met de politie in de eigen gemeente. In 2010 was dat 57 procent. 30 procent van de inwoners gaf in 2011 contact te hebben gehad met de politie. In 2010 lag dat percentage op 32 procent.

 

Conclusies

Integrale Veiligheidsmonitor

De Integrale Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en lokale partners (politieregio’s, provincies en gemeenten) onder de bevolking van 15 jaar en ouder. Respondenten werden onder onder meer gevraagd naar:

  • de leefbaarheid van de woonbuurt;
  • buurtproblemen;
  • beleving van onveiligheid;
  • slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit;
  • de meningen over het functioneren van de politie en gemeenten.


De Veiligheidsmonitor 2011 is vanaf half augustus tot eind november 2011 landelijk/(politie)regionaal en (politie)regionaal/lokaal in 225 gemeenten uitgevoerd. In totaal zijn meer dan 220.000 personen geënquêteerd. 20.000 op landelijk/regionaal niveau door het CBS en 200.000 op lokaal niveau. De uitvoering op lokaal niveau wordt gecoördineerd en gefaciliteerd door Bureau Veiligheidsmonitor, dat is gevestigd bij Nicis Institute.

Meer informatie

Meer informatie en cijfers vindt u in de Integrale Veiligheidsmonitor 2011.

Datum uitgave

02/03/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage