Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Voorkom geweld en agressie door alcohol of drugs

Inleiding

Goede voorbereiding, kennis over effecten van verdovende middelen en opleiding in het herkennen van relevante factoren. In de publicatie ‘De juiste snaar’ vindt u aanbevelingen voor het bestrijden van geweld en agressie onder invloed van alcohol en drugs tegen personen met een publieke taak. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Beke en het Trimbosinstituut in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC).

Beschrijving

Bij het voorkomen van agressie door alcohol of drugs is een goede voorbereiding belangrijk

Een gedegen voorbereiding belangrijk is om geweld en agressie onder invloed van alcohol en drugs te voorkomen. Experts uit de wetenschap en praktijk noemen:

  • informatie-gestuurd werken;
  • kennisdeling met partners;
  • een gedegen analyse van de line-up bij evenementen, de bezoekersgroepen en het te verwachten middelengebruik;
  • analyse van eerdere ervaringen;
  • een gezamenlijke risicotaxatie.


Verschil in kennis factoren agressie door alcohol of drugs

Er zit een groot verschil ik kennis over verdovende middelen bij professionals uit de gezondheidszorg en de veiligheidssector. De experts geven aan dat beide sectoren elkaar beter kunnen aanvullen dan nu het geval is. Kennis over de werking en herkenning van middelengebruik moet binnen de veiligheidsopleidingen en -trainingen meer aandacht krijgen. Experts vinden ook dat er meer naar de competenties van personeel van uitgaansgelegenheden en evenementen moet worden gekeken.

Opleiding en trainingen nodig om agressie door alcohol of drugs te herkennen

Meer kennis over effecten van middelen helpt bij het begrijpen van personen die onder invloed zijn. De experts zijn het erover eens dat er geen standaard mogelijk is voor de het behandelen van mensen onder invloed. Wel kunnen professionals beter worden opgeleid om relevante factoren te herkennen en op basis hiervan goede keuzes te maken. Voor de borging van kennis en vaardigheden is het cruciaal dat er een open cultuur heerst waarbinnen evaluatie en zelfreflectie mogelijk is, en aandacht is voor mentale veerkracht.

Conclusies

Aanbevelingen omgaan agressie door alcohol of drugs

In de publicatie vindt u aanbevelingen om geweld en agressie veroorzaakt door alcohol of drugs te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn:

  • Kennis en vaardigheden vergroten binnen de opleidingen: Binnen bestaande opleidingen is meer kennisoverdracht nodig over de effecten van middelen, de relatie tussen middelengebruik en agressie en het handelen bij geweld onder invloed. Voor professionals die dagelijks te maken hebben met personen onder invloed wordt een aanvullende training aanbevolen.
  • Registratie van middelengebruik bij geweldsdelicten: Een aanbeveling is om gevallen waarin sprake is van geweld onder invloed tegen personen met een publieke taak vast te leggen in een registratie of mutatie.
  • Learning on the job of real time informatie: De kennis en kunde opgedaan tijdens de opleiding moet ook worden onderhouden. Intervisie, regelmatige casusbesprekingen en evaluatie na incidenten zijn manieren om de kennis en kunde te behouden. Experts raden aan om een app te gebruiken die professionals tijdens hun dienst kunnen raadplegen.
  • Samenwerking tussen veiligheidssector en gezondheidssector bij evenementen en in uitgaanscentra: Samenwerken kan bijvoorbeeld door gezamenlijke evaluaties, intervisiemomenten of informatie-uitwisseling.
  • Wetenschappelijk onderzoek gewenst: Er is meer kennis nodig over het benaderen van mensen onder invloed in andere settings zoals in asielzoekerscentra en in het geval van huiselijk geweld. Dit vereist aanvullend onderzoek.

Meer informatie

Meer resultaten en meer informatie over de opzet van het onderzoek vindt u in de publicatie ‘De juiste snaar. Professionals met een publieke taak en de omgang met overlast, agressie en geweld als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik’.

Datum uitgave

05/09/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage