Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Clientervaringsonderzoek Wmo 2022

Inleiding

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is vastgelegd dat gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (hierna: CEO Wmo) moeten uitvoeren. De resultaten moeten inzicht verschaffen in de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning. Deventer heeft voor het CEO Wmo 2022 gekozen om ook weer de voorheen verplichte vragen uit de vertrouwde vragenlijst op te nemen in haar CEO. Daarnaast zijn in het kader van participatie en sociale binding enkele vragen gesteld over vrije tijd en zorg die cliënten van anderen ontvangen (mantelzorg).

Beschrijving

Dit zijn de belangrijkste resultaten van het CEO Wmo 2022:

  • Dit jaar zijn de Wmo-cliënten vooral over de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen minder positief gestemd dan voorgaande jaren. Het gemiddelde percentage is gezakt van 88% in 2021 naar 79% dit jaar. Hier hoort wel een kanttekening bij: het percentage is nog steeds ruim voldoende en hoewel de respondenten dit jaar minder vaak positief instemden met deze stellingen, gaven ze niet veel vaker een negatief oordeel, maar waren ze juist vaker neutraal. Bovendien beoordelen de respondenten de verschillende vormen van ondersteuning die ze ontvangen goed.
  • Wat betreft de onderdelen Effect van de ondersteuning en Contact met de medewerkers zijn de respondenten ook dit jaar iets minder positief dan vorig jaar, maar het verschil met voorgaande jaren is klein. De cliënten waren bovendien grotendeels positief over hoe dat contact met de medewerkers van Team Toegang is verlopen.
  • Wel blijkt ook dit jaar weer dat de meeste Wmo-cliënten (66%) niet weten van het bestaan van een onafhankelijke cliëntondersteuner, terwijl ruim een kwart (29%) van deze respondenten aan dat ze hier wel gebruik van hadden willen maken.
  • Uit de aanvullende vragen bleek dat slechts 17% van de respondenten het Voor Elkaar Team in hun buurt kent en minder dan een derde (30%) ooit in het buurthuis of bij een vereniging in de buurt komt.
  • Ook ontvangt ruim een derde van de respondenten (37%) mantelzorg, meestal van één persoon en meestal voor 1-2 uur per dag. Ruim de helft denkt dat het hun mantelzorger(s) soms of zelfs vaak te veel wordt.
  • Ten slotte voelen de respondenten zich over het algemeen redelijk gelukkig: het gemiddelde rapportcijfer wat zij aan hun gevoel van geluk toekennen is een 7,0.

Datum uitgave

20/12/2022

Documenttype

Onderzoek

Bijlage