Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

VNG start platform onorthodoxe maatregelen

Inleiding

Er is nieuw kennisplatform gestart over onorthodoxe maatregelen bij gebiedsontwikkeling. Via dit platform kunt u kennis over het gebruik van onorthodoxe maatregelen delen en in discussie treden over een andere aanpak van gebiedsontwikkeling. Het platform is een initiatief van het ROMnetwerk van de VNG.

Beschrijving

Uitwisseling van kennis is essentieel
Uit eigen onderzoek van de VNG is gebleken dat onorthodoxe maatregelen en een ruime interpretatie van wet- en regelgeving een bijdrage kunnen leveren aan het op gang houden van gebiedsontwikkeling. Het delen van kennis en ervaringen tussen gemeenten is echter onmisbaar. Het nieuw opgerichte platform moet ervoor gaan zorgen dat die kennisdeling handen en voeten krijgt.

Crisis dwingt tot creativiteit
Door de economische crisis hebben alle gemeenten te kampen met beperkte financiĆ«le ruimte. Tijdens het onderzoek van de VNG zijn 9 binnenstedelijke projecten bestudeerd. De vraag was hoe bij deze projecten de binnenstedelijke ontwikkeling  toch op gang kan worden gehouden. Er is gekeken naar de mogelijkheden in bestaande wetgeving en naar meer beleidsmatige instrumenten. Zo zijn bijvoorbeeld de Crisis- en herstelwet en de Interimwet Stad en Milieu onder de loep genomen, maar ook het beter mogelijk maken van tijdelijke functies en andere afspraken met woningbouwcorporaties.

Conclusies

Meedoen
Het ROMnetwerk werd opgericht door de VNG en het voormalig ministerie van VROM om gemeentelijke Ruimtelijke Ordenings- en Milieukwesties te bespreken. Het netwerk nodigt alle medewerkers van gemeenten die zich hier mee bezig houden nadrukkelijk uit deel te nemen. U kunt zich via de website van het ROMnetwerk aanmelden.

 

Bron: Nicis Institute

Datum uitgave

20/05/2011

Publicatiegegevens

 

Documenttype

Onderzoek