Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Experiment inkomensafhankelijke huurprijs succesvol

Inleiding

Huur op Maat, het experiment van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), in samenwerking met 13 woningcorporaties, is overwegend succesvol. Dat blijkt uit een op 20 april verschenen evaluatie. De pilot loopt nu meer dan 2 jaar en in die tijd is onder meer gebleken dat huurders bereid zijn meer voor hun woning te betalen wanneer hun inkomen stijgt. Daarmee lijkt Huur op Maat een interessante aanvulling te zijn op het huidige huurbeleid. Maar er zijn nog vraagtekens.

Beschrijving

Opzet en doelen
De corporaties begonnen eind 2008 met de proef die nog doorloopt tot november van dit jaar. In Huur op Maat stellen zij een reële huurprijs vast voor hun woningen. Vervolgens kiezen huurders uit dit aanbod zelf een woning, waarna ze op grond van hun jaarlijks getoetste inkomen een korting op de huurprijs kunnen krijgen. Deze korting is trapsgewijs inkomensafhankelijk, waardoor zowel lagere als middeninkomensgroepen in aanmerking komen voor een korting. Op deze manier zijn de 4 vooraf geformuleerde doelen bereikt:

• meer betaalbare woningen;
• meer keuzevrijheid;
• doelmatiger besteding van middelen;
• een sterker verband tussen prijs en kwaliteit voor de huurder;

Draagvlak
Het draagvlak voor Huur op Maat blijkt groot. 77 procent van de huurders vindt het rechtvaardig dat de effectieve huurprijs gekoppeld is aan het inkomen. Daar bovenop is 63 procent van de woningzoekenden met een hoger inkomen het ermee eens dat mensen met een lager inkomen minder huur betalen. En meer dan de helft van de huurders zou naar eigen zeggen niet in hun huidige huis wonen als het geen Huur op Maat-woning was. Hoewel 1 op de 5 huurders vindt dat het aanleveren van inkomensgegevens veel moeite kost, lijkt er weinig bezwaar te zijn tegen het principe van het afstaan van de inkomensgegevens aan de corporatie. Slechts 6 procent van alle huishoudens heeft geen inkomensgegevens verstrekt en kwam daardoor ook niet in aanmerking voor een Huur op Maat-korting. Het ligt echter voor de hand dat huurders die hun gegevens niet willen afstaan ook geen Huur op Maat-contract aangaan, waardoor moeilijk te zeggen is hoe groot die groep is.

Reacties gemeenten
Het gemeentebestuur van plaatsen waar het Huur op Maat-experiment plaatsvindt is over het algemeen positief. Ze vinden dat de doelstellingen pa

Conclusies

Toekomst
Naast de 4 eerder genoemde doelstellingen waren er ook een aantal verwachtingen van Huur op Maat op de woningmarkt als geheel, zoals meer doorstroming en een grotere diversiteit in wijken. Hier kan vooral door de relatief korte looptijd van het experiment nog weinig over gezegd worden. Het huidige experiment loopt nog tot november. Dan zal blijken of, en in welke vorm, er een vervolg aan gegeven wordt.

Datum uitgave

03/05/2011

Documenttype

Nieuwsbericht