Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Prestaties woningcorporaties in Nederland gebundeld in ‘Corporatie in Perspectief’

Inleiding

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) biedt op haar website inzicht in de financiële en maatschappelijke prestaties van alle woningcorporaties in Nederland. Met de bedrijfsvergelijking ‘Corporatie in Perspectief’ kunnen gemeenten zich voorbereiden op de grotere aansturende rol die ze bij de corporaties in hun regio krijgen.

Beschrijving

Financiële positie en huisvestingsprestaties woningcorporaties in Nederland staat centraal

‘Corporatie in Perspectief’ geeft inzicht in de maatschappelijke prestaties en de bedrijfsvoering van de verschillende woningcorporaties in Nederland. Zo toont de bedrijfsvergelijking de mate waarin corporaties erin slagen hun volkshuisvestingstaak te vervullen en hoe hun financiële positie eruit ziet. Daarnaast is het mogelijk corporaties te vergelijken met elkaar of met landelijke gemiddelden van corporaties met vergelijkbare taken of posities.

Cijfers woningcorporaties te vergelijken met verleden en verwachting toekomst

De bedrijfsvergelijking heeft betrekking op het verslagjaar 2011. Per corporatie biedt ‘Corporatie in Perspectief’ een samenvatting en uitgebreide cijfers bedoeld voor verdere analyses. Deze cijfers worden gepresenteerd in vergelijking met de periode 2008-2010 of de verwachte cijfers over de periode 2012-2016. Waar mogelijk wordt het materiaal toegankelijk gepresenteerd in tabellen en grafieken met toelichting.

Conclusies

Vergelijking kan gemeenten helpen bij aansturing

Het CFV is de financieel toezichthouder voor woningcorporaties in Nederland. Het CFV komt volgend jaar nog met een laatste editie van ‘Corporatie in Perspectief’, maar gaat zich daarna wegens tijdgebrek beperken tot haar toezichthoudersrol. De bedrijfsvergelijking biedt gemeenten de kans zich in te lezen in de positie van corporaties in hun regio. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II is aangekondigd dat woningcorporaties onder directe aansturing van gemeenten komen te staan.

Datum uitgave

19/12/2012

Documenttype

Onderzoek