Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Inleiding

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de verwachtte bevolkings- en huishoudensprognose. Deze gegevens vormen input voor de nieuwe woonvisie, prestatieafspraken tussen gemeente en partners én de woningbouwprogrammering.

Beschrijving

In de woningmarktanalyse wordt bijvoorbeeld een toelichting gegeven op de bevolkingsontwikkeling van de afgelopen jaren. De gemeente Deventer heeft te maken met een afnemende groep 0-19 jarigen (‘ontgroening’) en een toenemende groep 65-plussers (‘vergrijzing’). Deventer is echter nog steeds minder ontgroend en vergrijsd dan gemiddeld in Nederland.

Ook zijn het aantal huishoudens en de ontwikkelingen hiervan de afgelopen 10 jaar beschreven. In 2007 waren er 39.987 huishoudens, dit is de afgelopen 10 jaar met 8,3% gestegen. Vooral de groep alleenwonenden kende een toename. De woningvoorraad van de gemeente Deventer is in de afgelopen 10 jaar met 3.593 in omvang gegroeid, van 41.043 woningen in 2007 naar 44.636 in 2017. Dat is een relatieve groei van 8,8%. Er zijn woningen door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, maar ook door zogenoemde overige toevoegingen (bijv. door functiewijziging) en administratieve correcties. De woningvoorraad is de afgelopen 7 jaar netto met gemiddeld 235 gegroeid.

In de analyse zijn ook de demografische gegevens gekoppeld aan de woningvoorraadgegevens. Dit maakt de woonsituatie van verschillende bewonersgroepen inzichtelijk. Samen met een analyse van de kernvoorraad van woningen in Deventer, de doelgroep van het woonbeleid, bevolkings- en huishoudensprognoses én de ontwikkelingen in de woningmarkt vormt de analyse een overzichtelijk uitgangspunt voor verdere visie- en beleidsvorming.

Conclusies

  • Bevolkingsprognoses bieden inzicht in de toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking. Dit inzicht is van belang voor onder andere het bepalen van de toekomstige bouwomvang en planning van voorzieningen. Op basis van trends zal het aantal huishoudens in Deventer tot 2035 toenemen met 4.000 tot 4.800. Het betreft met name een verdere groei van het aantal alleenstaanden, vooral een stijging van oudere alleenstaanden (van 5.500 naar mogelijk ruim 9.200 in 2035). Op korte termijn is sprake van een stijging van het aantal huishoudens zonder kinderen, op langere termijn weer een daling. Verder krijgt Deventer te maken met een afname van het aantal gezinnen met kinderen en een stijging van het aantal eenoudergezinnen. Deze prognoses zijn gebaseerdop het doortrekken van de trends van de afgelopen 5 en 10 jaar naar de komende 20 jaar.

Er is echter ook sprake van actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, waarmee rekening moet worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  •  de vergrijzende babyboomgeneratie, 
  •  een toename van het eigen woningbezit van oudere huishoudens, 
  •  vrijkomend aanbod van 75+’ers in de komende 10 jaar,  
  •  trek vanuit de Randstad,
  •  de reisafstand woning-werk is minder vaak reden om te verhuizen, 
  •  een daling van vertrouwen in de Nederlandse woningmarkt, 
  •  een krapper wordende Deventer woningmarkt, 
  •  de rol van beleggers op de woningmarkt de koopkracht blijft nagenoeg gelijk in 2018(en de economische groei zet door!

 

Datum uitgave

04/01/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage