Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Economische Verkenning 2011

Inleiding

Om meer inzicht in de economische situatie van de gemeente Deventer te krijgen, voert team Kennis en Verkenning van de Eenheid Strategische Ontwikkeling sinds 2009 een jaarlijkse economische verkenning uit. Aan de hand van deze verkenning kijken we naar het functioneren van de Deventer economie, naar de kwaliteit van het vestigingsklimaat en naar ontwikkelingen die op de gemeente afkomen.

Beschrijving

In hoofdstuk 2 gaan we in op de context van de Deventer economie. In hoofdstuk 3 komt de Deventer economie zelf aan bod. Daarna zoomen we in hoofdstuk 4 in op de dynamiek van de Deventer economie, op de bedrijvigheid in de wijk en op bedrijventerreinen en op de plattelandseconomie. In hoofdstuk 5 behandelen we de arbeidsmarkt en in hoofdstuk 6 staat kennis en innovatie centraal. In hoofdstuk 7 komt de fysieke ruimte die Deventer biedt aan de bedrijvigheid aan bod. Het volgende hoofdstuk bevat een economische benchmark van Deventer met concurrerende en nabijgelegen steden. In het laatste hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de duurzaamheidsgegevens energieverbruik en CO2-uitstoot.

Conclusies

·         De totale werkgelegenheid in Deventer bestaat uit circa 45.500 banen. Tot 2008 was sprake van groei, daarna nam het door de economische crisis af en is het aantal banen rond de 45.500 blijven steken. De grootste krimp vond plaats in de relatief kleine sector ‘productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas’. Ook in de landbouw, bouwnijverheid en industrie is de werkgelegenheid afgenomen. In de overige sectoren is sprake van groei, met als sterkste groeier de sector ‘cultuur, sport en recreatie’.

·         De grootste sector in Deventer in werkgelegenheidstermen is de groot- en detailhandel. Daarna volgt al snel de gezondheids- en welzijnszorg. De derde en vierde plaats worden gevormd door respectievelijk de industrie en de sector ‘advisering, onderzoek en specialistische zakelijke dienstverlening’.

·         Tussen 2005 en 2010 is in alle jaren sprake van een positief saldo voor wat betreft het verloop van het aantal vestigingen in Deventer. De werkgelegenheid is sinds 2005 voornamelijk gegroeid door nieuwvestiging van bedrijven en nauwelijks door groei van werkgelegenheid binnen de zittende bedrijvigheid.

·         De wijkeconomie groeit. Sinds 2005 is in Deventer het aantal ‘1-pitters’, de bedrijven die uit één medewerker bestaan, met circa 1.000 toegenomen. Met de toename van het aantal zzp’ers neemt het belang van de woonwijk als werklocatie toe.

·         Zowel op gemeentelijk als op landelijk niveau is zichtbaar dat de beroepsbevolking in lichte mate is vergrijsd en ontgroend. Deventer beweegt zich qua arbeidsparticipatie boven het landelijk gemiddelde.

·         In 2005 en 2006 waren er relatief veel werklozen in Deventer, rond de 4.750. In de jaren daarna is het aantal werklozen afgenomen tot een laagste punt in 2009 van 2.557. Onder invloed van de economische crisis is in 2010 en 2011 het aantal werklozen weer toegenomen tot rond de 3.500.

·         In Deventer is 36% van de werkzame beroepsbevolking hoog opgeleid, ongeveer 16.000 personen.

·         De totale voorraad bedrijventerrein in Deventer meet ongeveer 350 hectare. Dit komt overeen met circa 290 hectare netto uitgeefbare bedrijfsgrond. De kwaliteit van de bedrijventerreinen is over het algemeen voldoende tot goed.

·         In totaal wordt tweederde van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het bedrijfsleven, eenderde is particuliere uitstoot. De totale CO2-uitstoot is tussen 2008 en 2010 met 0,9% gestegen.

Datum uitgave

22/11/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage