Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2019

De Deventer bevolking groeit. Deze groei zet volgens de jongste berekeningen door tot 2030. De beroepsbevolking tussen 20-64 gaat krimpen en de vergrijzing neemt toe. Ook zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

Het migratiesaldo van Deventer is de laatste vier jaren weer positief. Dat wil zeggen dat meer mensen naar Deventer verhuizen dan dat er vertrekken. De groei komt ook doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen overlijden.

 

Meer ouderen, minder jeugd

De komende jaren zal ook in Deventer de vergrijzing sterk doorzetten; het aantal ouderen neemt toe. Dit zal leiden tot een toenemende druk op voorzieningen voor ouderen. Het aandeel jongeren neemt daarentegen af. Op dit moment is 22,6% onder de 18 jaar. Dit aandeel neemt af tot 20% in 2035. De behoefte aan jeugdvoorzieningen zal daarom licht afnemen.

Inzicht

Burgemeester Ron König: “Deze trendmatige doorberekening van de bevolking geeft inzicht in toekomstige omvang en samenstelling van de Deventer bevolking. Dit is van belang, zeker voor de planning van woningbouw, voorzieningen en de toekomstige zorg- en welzijnsvraag.”

 

Documenten