Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Trendrapportage 2013

Inleiding

Aan team Kennis en Verkenning (KV) is gevraagd om over het jaar 2013 een trendrapportage voor Deventer op te stellen waarin landelijke en Deventer trends en ontwikkelingen in het afgelopen jaar en aanvullende feiten en cijfers worden samengebracht. Het is het derde opeenvolgende jaar dat deze vraag ons heeft bereikt. Het resultaat presenteren wij in deze Trendrapportage 2013.

Beschrijving

De rode draad in deze trendrapportage wordt gevormd door de studie 'Steden in onzekere en turbulente tijden' die Platform31 in 2013 heeft verricht. Platform31 heeft statistische gegevens, prognoses, scenariostudies, publicaties van Planbureaus en Raden, beleidsnota’s en adviesrapporten samengevat en geduid voor het lokale beleid.

In deze rapportage zijn de trends en ontwikkelingen van Platform31 op het gebied van fysieke, economische, sociale en bestuurlijke vraagstukken samengevat en aangevuld met informatie uit andere bronnen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar vraagstukken op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.

De aandacht in deze rapportage gaat natuurlijk vooral uit naar Deventer. We hebben de landelijke trends aangevuld met Deventer trends en ontwikkelingen en aanvullende feiten en cijfers. Voor de aanvullende zaken hebben we mede geput uit de signaleringen die we wekelijks via de digitale nieuwsbrief van de gemeente met anderen delen.

 Deze rapportage is opgesteld voor (nieuwe) leden van de gemeenteraad en het college en is mede input voor actualisatie ven de middellange termijn beleidsagenda van de gemeente Deventer.

Conclusies

Alle landelijke informatie en trends worden waar mogelijk vergeleken met Deventer onderzoeks-gegevens, statistieken en trends. Hieronder enkele voorbeelden:

 

·         Na een paar jaar van daling van het migratiesaldo niet zeker of de bevolking van Deventer in de toekomst verder zal groeien.

·         Ontgroening en vergrijzing van de Deventer bevolking zetten door.

·         Het aantal huishoudens groeit wel door, m.n. door de groei van het aantal alleenstaanden en de toename van eenoudergezinnen.

·         Evenals in de rest van Nederland zal de Deventer beroepsbevolking krimpen.

·         Ondanks de economische recessie, heeft Deventer zijn 21e positie op de sociaal economische ranglijst van Nederlandse gemeenten weten te behouden.

·         Het aantal banen en vestigingen van bedrijven in Deventer is gedaald.

·         De recessie heeft geleid tot hogere werkloosheid en meer uitkeringsgerechtigden.

·         Op het terrein van veiligheid is het aantal misdrijven en geweldsdelicten gedaald.

·         Op het terrein van duurzaamheid is de gemiddelde CO2 uitstoot van particulieren gedaald, terwijl het particuliere energieverbruik licht is toegenomen.

Datum uitgave

04/04/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Publicatie

Bijlage