Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognose Deventer 2019

Inleiding

De vakgroep Kennis en Verkenning stelt jaarlijks een nieuwe bevolkingsprognose op. Deze trendmatige doorberekening van de bevolking wordt gebruikt voor allerlei beleid binnen (en buiten) de gemeente. Hoe ziet de bevolkingssamenstelling van Deventer er in 2025 uit? Welke ontwikkelingen zijn er te verwachten en omvang en samenstelling vaan de huishoudens? Welke ontwikkelingen zijn er per wijk te verwachten? De bevolkingsprognose geeft antwoord op deze vragen.

Beschrijving

Voor de gemeente is het van belang te weten welke veranderingen er als gevolg van demografische ontwikkelingen in de vraag op voorzieningen zijn te verwachten. Het is belangrijk te weten hoeveel ouderen er nu en straks wonen in Deventer en hoe het aantal jongeren zich de komende jaren zal gaan ontwikkelen. Deze bevolkingsprognose blikt vooruit tot het jaar 2035 voor de totale stad voor inwoners en huishoudens. Op basis van recente woningbouwplannen zijn doorberekeningen opgesteld op wijkniveau. De woningbouwplannen van april 2019, die zijn geoormerkt als hard en semi-hard, zijn meegenomen bij de berekeningen. Deze vooruitberekeningen zijn gemaakt tot en met het jaar 2025.

Conclusies

  • De komende jaren zal de bevolking in Deventer (verder) groeien;

  • Uitsluitend voor het aantal ouderen (65-plus) wordt een groei verwacht;

  • Voor de overige leeftijdsgroepen zullen de aantallen afnemen;

  • De komende jaren komen er meer, vooral kleinere, huishoudens bij;

  • Er komen steeds meer, vooral oudere, alleenstaanden;

  • Het aantal huishoudens met kinderen zal de komende jaren verder afnemen.

Datum uitgave

17/07/2019

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage