Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten sturen brandbrief over Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

Inleiding

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplichte schatkistbankieren belemmeren gemeenten, provincies en waterschappen om de economie te stimuleren. Dat stellen VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) in een brandbrief die zij begin september 2012 stuurden aan de lijsttrekkers van de partijen uit de Tweede Kamer.

Beschrijving

Decentrale overheden kunnen reserves niet meer benutten door Wet Hof

De Wet Hof komt voort uit de Europese begrotingsafspraak om onder de 3 procent EMU-tekort te blijven. Door een verschil in boekhoudmethodes (de Commissie hanteert een kasstelsel, decentrale overheden een baten-lastenstelsel) wordt investeren belemmerd. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk met reserves de economie te stimuleren. Zowel het investeren als het aanwenden van reserves wordt door Europa namelijk gezien als een tekort op de lopende begroting, stellen de ondertekenaars. Regionale en lokale economieën dreigen hierdoor vanaf 2013 ongeveer 900 miljoen euro per jaar aan investeringen mis te lopen. Het geld is wel beschikbaar, maar kan door de nieuwe Wet Hof niet benut worden.

Schatkistbankieren negatief voor decentrale overheden

De decentrale overheden tekenen eveneens bezwaar aan tegen het verplichte ‘schatkistbankieren’: financiële overschotten onderbrengen bij het Rijk in plaats van bij een gewone bank. Provincies, gemeenten en waterschappen zeggen hierdoor rendement mis te lopen: naar schatting 135 miljoen euro minder rente-inkomsten in 2013.

Wet Hof en schatkistbankieren remmen regionale en lokale investeringen

Decentrale overheden hebben de middelen om de economie gericht te stimuleren, aldus de ondertekenaars. Zij kunnen het ondernemingsklimaat verbeteren, bijvoorbeeld door infrastructuur aan te leggen en innovaties te stimuleren. Ondanks bezuinigingen zijn zij in staat de economie vooruit te helpen. Het Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) en het verplichte schatkistbankieren belemmeren decentrale overheden om dit te doen.

Conclusies

Decentrale overheden: “Heroverweeg Wet Hof en schatkistbankieren”

De ondertekenaars roepen de lijsttrekkers op beide initiatieven te heroverwegen tijdens de formatie. IPO, VNG en UvW zeggen graag met het volgende kabinet in gesprek te gaan over alternatieven voor het wetsvoorstel Hof en het verplicht schatkistbankieren die de autonomie van de decentrale overheden niet inperken.

Datum uitgave

26/09/2012

Publicatiegegevens

Bron: VNG

Documenttype

Onderzoek