Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Bereikbaarheid

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2013 aan de bewoners ook vragen over bereikbaarheid gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het bewonersonderzoek in 2013 waren ook vragen opgenomen over bereikbaarheid.

Conclusies

  • Verplaatsingen binnen de eigen woonplaats te voet en per fiets vinden vooral dagelijks plaats. Het gebruik van de auto vindt in nagenoeg gelijke mate dagelijks en wekelijks plaats. Het openbaar vervoer daarentegen wordt voor verplaatsingen binnen de stad niet erg frequent gebruikt: meer dan 70% geeft aan hier bijna nooit gebruik van te maken.
  • Wat betreft de tevredenheid over de voorzieningen voor de diverse vervoerwijzen is gemiddeld 12% van de Deventer inwoners zeer tevreden en 48% tevreden. Ruim 15% geeft aan neutraal in deze te zijn. Verreweg de meerderheid is dus tevreden en nog geen 8% is ontevreden. In totaal 15% geeft aan dat deze vraag niet van toepassing is omdat men (bijna) geen gebruik maakt van een van de genoemde vervoerwijzen.
  • De tevredenheid over de voorzieningen voor de verschillende weggebruikers is het grootst onder wandelaars en fietsers.
  • 64% van de Deventenaren gaat (bijna) nooit met de trein, een dagelijkse gang naar het station voor een treinreis is voor 7% weggelegd, wekelijks geldt dat voor 6% en maandelijks voor 21%. Van 3% is dit niet bekend.

Datum uitgave

28/07/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage