Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Nieuw instrument plancapaciteit kantoren maakt behoefte marktpartijen inzichtelijk

Inleiding

Een nieuw begrippenkader in de vorm van een matrix geeft een duidelijk overzicht van de hoeveelheid plannen voor kantoorbouw. Het kader schept duidelijkheid over de scheve verhouding tussen gemeentelijke plancapaciteit en de behoefte van marktpartijen. Tot nu toe maakte een verschillende aanpak in notering de vergelijking tussen plannen van gemeenten en marktpartijen moeilijk. Een aantal gemeenten blijkt in bestemmingsplannen 2 keer zo veel kantoorruimte in te plannen dan marktpartijen. Dankzij het nieuwe instrument kunnen gemeenten makkelijker en met zo min mogelijk planschade schrappen in plannen.

Beschrijving

Nieuw begrippenkader koppelt planologische status aan planstatus projectplan

Het nieuwe begrippenkader geeft inzicht in de mate waarin het juridisch-planologische traject dat nodig is voor de realisatie van kantoorbouw, al is afgelegd. Het nieuwe instrument biedt inzicht in:
•de kans op realisatie (de aanbodrealisatiekans die hoog, gemiddeld of laag kan zijn);
•de mate van betrokkenheid van marktpartijen.
De gemeenten Den Haag, Nieuwegein, Zoetermeer, Arnhem, Eindhoven toetsten als eersten de nieuwe indeling van plancapaciteit. De toets verliep naar tevredenheid. Er bleek dat de nieuwe indeling bruikbaar is omdat deze een compleet, objectief, consistent en een meer realistisch beeld geeft van waar plannen van marktpartijen en gemeenten staan in het juridisch-planologisch traject. Dit gaat dan om aspecten als het financiële risico, afspraken of overeenkomsten met projectontwikkelaars en eventuele grondexploitatie door een gemeente.

Gemeenten noteren 2 keer zoveel plancapaciteit dan de markt

Uit een inventarisatie van de plannen van de 50 belangrijkste kantorengemeenten blijkt dat sommige gemeenten in bestemmingsplannen 2 keer zo veel kantoorruimte inplannen dan marktpartijen. Het nieuwe begrippenkader geeft gemeenten een handvat om tot betere afstemming tussen hun plancapaciteit en de vraag van de markt te komen. Door het gebruik van de ontwikkelde matrix worden vergelijkingen op een uniforme manier ook tussen gemeenten en provincies onderling gemakkelijker.

Conclusies

Meer informatie

Het nieuwe begrippenkader is ontwikkeld als onderdeel van het landelijk actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren door Buck Consultants International in opdracht van de VNG en het IPO, in samenwerking met de NEPROM. Voor meer informatie over de ervaringen van de gemeente Arnhem kunt u contact opnemen met de heer T. Verschuren, Senior Adviseur Economische Zaken gemeente Arnhem, via tel. nr.: 026-3774612. In de publicatie ‘Eindrapportage Verkenning en verdieping plancapaciteit kantoren’  vindt u meer informatie over het instrument zelf.

Datum uitgave

16/01/2012

Publicatiegegevens

Bronnen:

VNG, Eindrapportage Verkenning en verdieping plancapaciteit kantoren

Documenttype

Onderzoek