Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Voorkomen voortijdig schoolverlaten - Interviews met docenten (2008)

Inleiding

Schooluitval is een fenomeen van alle tijden: daar waar onderwijs gegeven wordt, zullen jongeren zijn die van school gaan zonder diploma. Om ongewenste maatschappelijke effecten van schooluitval te beperken, is de wettelijke verplichting ingevoerd om kinderen tot een bepaalde leeftijd onderwijs te laten volgen. Gelet op de negatieve impact op de maatschappij staat de aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) al geruime tijd op de politieke agenda. Ook de gemeente Deventer wenst de aanpak van voortijdig schoolverlaten in een (meer) „integraal kader‟ te plaatsen, waarbij niet alleen de repressieve kant betrokken wordt, maar eveneens de preventieve kant. Voorafgaand aan het daadwerkelijk formuleren van nieuw beleid, hecht de gemeente er waarde aan om samen met haar stakeholders op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten na te denken over de gewenste inrichting van dit nieuwe beleid.

Beschrijving

Een zeer belangrijke schakel daarin voor de gemeente Deventer zijn de docenten die in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met jongeren die school voortijdig dreigen te verlaten. De ervaring en inzichten die docenten op dit vlak bezitten, beschouwt de gemeente Deventer als zeer waardevolle input voor het nieuw te ontwikkelen beleid. Deze overweging heeft ertoe geleid om met een aantal docenten in gesprek te gaan over hun ervaringen en inzichten op het gebied van voortijdig schoolverlaten.

 

De uitkomsten uit de interviews zullen worden gebruikt voor een werkatelier, waarin de gemeente tezamen met een selectie van docenten, het schoolmanagement, schoolverlaters en hun ouders, leerplichtambtenaren en andere ondersteunende instellingen een basis wil leggen voor de hernieuwde aanpak van voortijdig schoolverlaten. In deze rapportage wordt de informatie uit de interviews ontsloten.

Conclusies

·         De signalen voor het herkennen van voortijdig schoolverlaten die de geïnterviewde docenten noemen, vertonen een grote mate van overeenkomstigheid:

·         Met stip bovenaan staat het (bovengemiddelde) verzuim van leerlingen

·         Daarnaast wordt ook gewezen op het gebrekkige motivatie bij leerlingen.

·         Een derde signaal is afwijkend of plotseling sterk veranderend gedrag.

·         Er worden verschillende oorzaken aangewezen voor  het ontstaan van signalen van voortijdig schoolverlaten.

·         Instabiele privésfeer

·         Omgang met toekomstperspectief

·         Moeizame aansluiting VMBO-MBO

·         De werkgever houdt de leerling op het werk

·         Warme overdracht, registratie van verzuim en handhaving van de regels zijn enkele genoemde instrumenten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten.

Datum uitgave

15/08/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage