Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Leefbaarheid en Veiligheid 2007

Inleiding

In het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) voert de Gemeente Deventer regelmatig een

onderzoek uit naar de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Tot 2004 was dit een tweejaarlijkse verplichting, nu moet het onderzoek elke drie jaar plaatsvinden. In de periode februari-april van 2007 is weer zo’n onderzoek uitgevoerd. In deze rapportage worden de bevindingen uit dit onderzoek beschreven.

Beschrijving

Deze rapportage is opgesplitst in twee delen, een deel over leefbaarheid en een deel over veiligheid.

In het gedeelte over leefbaarheid wordt ingegaan op de tevredenheid van bewoners over de

voorzieningen in de buurt, zoals de straatverlichting en winkelmogelijkheden. Verder komt in dit

gedeelte de kwaliteit van de woonomgeving aan de orde. Deze wordt beschreven door de fysieke

kwaliteit en de sociale kwaliteit van de woonomgeving te bepalen. Dat gebeurt door de mate van

verloedering, sociale cohesie en overlast in de buurt vast te stellen. Ook de beleving van de

woonomgeving door de bewoners komt aan de orde in het gedeelte over leefbaarheid. Hieronder

wordt verstaan de evaluatie van de buurt door de bewoners en de mening en houding ten aanzien van de buurt. Hierbij kan gedacht worden aan de mate van gehechtheid aan de buurt en het

medeverantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt. Ten slotte wordt de individuele woonbeleving

beschreven. In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe men de eigen woning beleeft.

 

In het tweede gedeelte over veiligheid wordt ingegaan op het algemene veiligheidsgevoel en meer

specifiek op de veiligheid in de eigen buurt. Daarbij komen zowel het veiligheidsgevoel in de buurt als de voorgekomen voorvallen en misdrijven in de eigen buurt aan de orde.

Datum uitgave

13/07/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage