Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Voorzichtig optimisme over integratie Poolse migranten in Nederland

Inleiding

Hoewel de integratie van Polen in Nederland niet probleemloos verloopt, zijn er redenen voor optimisme. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Verreweg de meeste Polen hebben betaald werk, maar de arbeidsmarktpositie van velen is zorgelijk. Zo is er sprake van een groot risico op uitstroom, zijn er taalproblemen en hebben Polen vaak geen relevant netwerk. Tegelijkertijd heeft de Poolse groep volgens het SCP de nodige potentie. Veel Polen hebben een taalcursus gevolgd. Het gemiddelde opleidingsniveau is relatief hoog. De gezondheid van Polen is over het algemeen goed en de sociaal-culturele verschillen met Nederlanders klein. Dat is van belang omdat een aanzienlijk deel van de onderzochte groep in Nederland verwacht te blijven.

Beschrijving

Polen willen taal leren en integreren

Dat veel Polen moeite hebben met de Nederlandse taal is een gegeven. Volgens het SCP is dit gezien de korte verblijfsperiode in Nederland niet vreemd. Een groot deel van de Polen dat de taal wel zou willen leren, doet dit niet vanwege de lange werkdagen en de korte verblijfstijd in Nederland. Toch volgde al 40 procent van de Polen een taalcursus. Dit wijst er volgens het SCP op dat Polen  willen integreren. Het SCP constateert dat een opvallend groot deel van de Polen regelmatig contact heeft met autochtone Nederlanders. Doorgaans heeft dit positieve gevolgen voor taalgevoel, beeldvorming en het vinden van werk.

Arbeidsmarktpositie is voor velen precair

Het aandeel Polen dat betaald werk heeft is even hoog als onder autochtone Nederlanders. Polen hebben vaker betaald werk dan Turkse en Marokkaanse migranten. Maar de arbeidsmarkpositie is relatief kwetsbaar. Dat komt omdat Polen vaak met tijdelijke contracten in conjunctuur- en seizoensgebonden sectoren werken. Instroom gaat vaak moeizaam vanwege taalachterstanden, buitenlandse diploma’s en een gebrek aan functionele sociale netwerken.

Poolse vrouwen zijn hoog opgeleid en participeren net als mannen

Anders dan bij niet-westerse migrantengroepen blijken Poolse vrouwen in de onderzochte groep beduidend hoger opgeleid dan de mannen. Zij hebben vaker hoger onderwijs afgerond, of een mbo-, havo- of vwo-diploma. Mannen hebben vaak maximaal een vbo/mavo-diploma. Poolse opvattingen over de rol van vrouwen lijken niet wezenlijk te verschillen van de heersende Nederlandse opvattingen. Vrouwen hoeven niet per se te stoppen met werken als zij kinderen krijgen, en ook mannen hebben een aandeel in het huishouden.

Conclusies

Polen in Nederland

Naar schatting verblijven er rond de 150.000 Polen in Nederland, waarvan 63 procent arbeidsmigrant is . De onderzochte groep bestaat uit Polen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ingeschreven staan en ten hoogste 6 jaar in Nederland verblijven. Dit zijn ongeveer 40.000 personen. Inschrijving in de GBA is verplicht bij verblijfsperioden van langer dan 4 maanden. Kort in Nederland verblijvende arbeidsmigranten vallen buiten de onderzochte groep.

Datum uitgave

13/10/2011

Publicatiegegevens

Bron: Nicis Institute / SCP

Documenttype

Onderzoek

Bijlage