Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Geen gelijke kansen voor allochtone en autochtone jongeren

Inleiding

Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Dit staat in de Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ van het CBS en het SCP. Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone jongeren. Zo wonen niet-westerse allochtonen vaker in een arm gezin en zijn ook vaker werkloos.

Beschrijving

Gezinsverschillen tussen autochtone en allochtone jongeren worden kleiner

Het aandeel jongeren dat bij één ouder woont is gestegen naar 13 procent. Surinaamse en Antilliaanse kinderen wonen veel vaker in een eenoudergezin. Ook wonen niet-westerse kinderen vaker in een gezin met een laag inkomen. Het verschil is wel afgenomen ten opzichte van autochtone jongeren.

Alle jongeren kampen met stijgende werkloosheid

Het aantal werkloze jongeren stijgt onder alle groepen. Niet-westerse allochtonen hebben nog steeds minder vaak een baan dan autochtone jongeren. Ook ontvangen zij vaker een uitkering. Daarnaast hebben niet-westerse allochtonen nog steeds een lager onderwijsniveau en verlaten ze het onderwijs vaker voortijdig. Wel daalt het aantal schoolverlaters sterker binnen deze groep dan bij autochtone jongeren.

Allochtone jongeren hebben meer overgewicht maar drinken minder alcohol

Er zijn veel verschillen in gezondheid en vrijetijdsbeleving tussen allochtone en autochtone jongeren. Het aandeel dat één keer of minder per week sport is groter onder niet-westerse allochtonen. Ook is er vaker sprake van overwicht in deze groep. Het alcoholgebruik is minder dan bij autochtone en westerse allochtone jongeren. Overigens is dit bij alle groepen gedaald. Opvallend is het verschil in psychische problemen. Autochtone jongeren ondervinden vaker emotionele problemen en hyperactiviteit. Niet-westerse allochtonen kampen vaker met gedragsproblemen.

Conclusies

Meer informatie

In 2010 publiceerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een nulmeting en een verdiepende studie over diversiteit in het jeugdbeleid. In 2011 heeft ZonMw de 2 partijen gevraagd om een vervolgmeting. De Monitor ‘Diversiteit in het Jeugdbeleid’ geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren. De monitor is hiernaast te downloaden.

Datum uitgave

07/03/2012

Publicatiegegevens

Bron:

ZonMw, CBS, SCP

Documenttype

Onderzoek

Bijlage