Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Meedoen in Deventer met Rechtop! 2008

Inleiding

Rechtop! is een regeling van de Gemeente Deventer met als motto Meedoen! in Deventer. Rechtop! wil iedereen de kans bieden om mee te doen. Daarom is binnen Rechtop! een aantal regelingen en activiteiten samengebracht voor mensen die om één of andere reden niet kunnen meedoen. Dat kan om financiële redenen zijn, maar ook door andere beperkingen zoals leeftijd, gezondheid of ander beperkend fysiek- of psychisch ongemak. Via Rechtop! wordt iedereen in staat gesteld om actief deel te blijven nemen aan de maatschappij.

Beschrijving

Om inzicht te krijgen in de bekendheid en de effecten en houding van/naar Rechtop! is er, op verzoek van de gemeente en de uitvoerende organisatie Rechtop! (Ooms & Van der Hoek Werkarchitecten) in 2007 een nulmeting gehouden. In 2008 is een vervolgpeiling gehouden onder de Deventer bevolking. Voor de peiling zijn in april 2008 in totaal 446 Deventenaren van 18 jaar en ouder geënquêteerd. In deze peiling kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

·         Bekendheid Rechtop!;

·         Activiteiten Rechtop!;

·         Rechtop! regeling;

·         Meedoen! TV;

·         Krantenpagina.

Conclusies

  • Uit de peiling is naar voren gekomen dat 27 procent van de Deventenaren Rechtop! kent.
  • De helft van de mensen die Rechtop! kennen, kent ook de activiteiten van Rechtop!.
  • Er zijn relatief weinig mensen die ook meedoen aan de activiteiten van Rechtop!, namelijk zestien procent van de mensen die Rechtop! kennen.
  • Van de mensen die niet meedoen met een activiteit, wil één op de vijf dit in de toekomst wel. 

Datum uitgave

15/05/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage