Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer – onderdeel Participatie

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek worden aan de bewoners ook vragen over participatie gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. Onderdeel van deze vragenlijst zijn vragen over verschillende vormen van participatie: sport, uitgaan, vrijwilligerswerk, andere hobby’s / vrijetijdsactiviteiten en ontmoetingen met familie of vrienden.

Conclusies

  • In 2013 gaf 56% van de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder aan op de een of andere manier aan sport te doen, gelijk aan de deelname in 2011.
  • In 2013 is de frequentie van sportbeoefening ten opzichte van 2011 licht toegenomen, in die zin dat minder bewoners maximaal 1 per maand sporten en meer bewoners enkele keren per maand.
  • Het uitgaan kent in Deventer een wisselend verloop met in 2011 een hoog aandeel (82%) van de bevolking dat toen aangaf wel eens uit te gaan. In 2013 is dat aandeel gedaald naar 77%, een vergelijkbaar aandeel als in 2009.
  • Qua frequentie van uitgaan zien we grote veranderingen bij zowel de jongeren als de ouderen. Over het algemeen zien wij voor Deventer als totaal dat het minimaal 1 keer per week uitgaan in de loop der tijd terugloopt en dat de andere momenten (enkele keren per maand en maximaal 1 keer per maand) toenemen.
  • Het percentage volwassen inwoners van Deventer dat zegt als vrijwilliger actief te zijn, is toegenomen van 35% in 2007 naar 40% in 2013.
  • Het aandeel personen dat minimaal 1 keer per week vrijwilligerswerk verricht, is gedaald van 62% in 2007 naar 44% in 2013. Het aandeel enkele keren per maand actief zijn als vrijwilliger is toegenomen, van 20% in 2007 naar 28% in 2013 We zien ook een toename van het aandeel vrijwilligers dat maximaal 1 keer per maand actief is.
  • Over het algemeen is het aandeel bewoners dat nog andere vrijetijdsactiviteiten beoefent, in de loop der tijd gedaald van 54% naar 44.

Datum uitgave

28/07/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage