Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

De Deventer Jeugd in Beeld voorjaar 2013

Inleiding

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. De monitor moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van de jeugd en de omvang en aard van de jeugd(problematiek) in Deventer. Het accent van voorliggend document ligt op die aspecten van de Deventer jeugd waarin de gemeente Deventer vanuit het jeugdbeleid een actieve taak heeft.

Beschrijving

Waar in andere jeugdmonitoren het accent op de beleving van de jeugd ligt, zoomt De Deventer jeugd in Beeld in op het gebruik en bereik van voorzieningen voor de jeugd. Allereerst wordt een demografische schets gegeven, vervolgens komen de fundamentele en aanvullende voorzieningen aan bod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de signalering van jeugdzorg en –hulpverlening.

Conclusies

Situatieschets

In vergelijking met een jaar eerder is het aantal en aandeel 0-23 jarigen verder afgenomen. 

  • Ook landelijk zien we dat de ontgroening nog steeds toeneemt. Echter, Deventer is nog altijd ‘groener’ dan landelijk.

Het aandeel jeugdigen dat in een huishouden met (gehuwde) samenwonende ouders woont is nog nooit zo groot geweest (76,6%).

  • Met name de jeugdigen geboren tussen 1989 en 1991 zijn thuis blijven wonen bij hun samenwonende ouders.

 

Fundamentele voorzieningen

In de kindcentra zien we bij de 1-jarigen in 2012 een afname van de deelname van 10 procentpunt.

  • Door de versobering van de kinderopvangtoeslag was deze afname reeds verwacht.
  • Bij de 2 en 3-jarigen zien we echter een toename. Dit is te verklaren door de opname van peuterspelen in de kindcentra.

  

Signalering jeugdzorg- en hulpverlening

Het aantal gestarte jeugdbeschermingstrajecten is het afgelopen halfjaar gehalveerd ten opzichte van voorgaande perioden in 2011 en 2012.

Datum uitgave

24/01/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage