Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Deventer Jeugd in Beeld - voorjaar 2011

Inleiding

Elk half jaar verschijnt de Deventer jeugdmonitor: ‘De Deventer jeugd in Beeld’. Sinds 2009 kent de voormalige Deventer jeugdmonitor een nieuwe opzet. Deze nieuwe opzet moet ertoe bijdragen dat de bestuurders en professionals in het werkveld een scherp kwalitatief en kwantitatief inzicht hebben in de algemene situatie van de jeugd en de omvang en aard van de jeugd(problematiek) in Deventer. Het accent van voorliggend document ligt op die aspecten van de Deventer jeugd waarin de gemeente Deventer vanuit het jeugdbeleid een actieve taak heeft.

Beschrijving

Waar in andere jeugdmonitoren het accent op de beleving van de jeugd ligt, zoomt De Deventer jeugd in Beeld in op het gebruik en bereik van voorzieningen voor de jeugd. Allereerst wordt een demografische schets gegeven, vervolgens komen de fundamentele en aanvullende voorzieningen aan bod. Het laatste hoofdstuk gaat in op de signalering van jeugdzorg en –hulpverlening.

Conclusies

Situatieschets Deventer jeugd

»      Het aandeel jeugdigen in een eenoudergezin neemt de laatste drie jaar licht toe.

 

Fundamentele voorzieningen

»      In het schooljaar 2010/‘11 hebben 321 peuters de taaltoets gedaan. Hiervan behoort 36% tot de VVE doelgroep, absoluut bezien gaat het om 115 peuters.

»      Van 98 jeugdigen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar is niet bekend of en waar zij onderwijs volgen.

»      Driekwart van de 22 jarigen heeft een startkwalificatie.

»      Van de 20-22 jarigen zonder startkwalificatie volgt de helft geen onderwijs. Het is niet bekend of deze jongeren een baan hebben.

»      Het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op het VAVO is afgenomen.

»      In de tweede helft van het schooljaar 2010-’11 is er 281 keer sprake geweest van voortijdig schoolverlaten. Ruim de helft van deze schoolverlaters (157) is uiteindelijk weer ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

 

Aanvullende voorzieningen

»      Zowel in de formele dagopvang als in de buitenschoolse opvang is in 2010 minder beroep gedaan op gastouders.

 

Signalering jeugdzorg en -hulpverlening

»      Het aantal gestarte trajecten bij Bureau Jeugdzorg is het eerste half jaar van 2011 fors toegenomen. Deze toename zien we met name terug bij OTS (gezinsvoogdij) en de jeugdreclassering.

»      Met name de 13-14 jarigen en de 19-22 jarigen maken gebruik van ITB bij Pactum.

»      De ambulante hulpverlening en het aantal opnames is sterk toegenomen sinds het voorjaar van 2010.

Datum uitgave

13/12/2011

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage