Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Tussenevaluatie hondenbeleid 2008

Inleiding

In 2007 is de wijkgerichte invoering van het nieuwe hondenbeleid van start gegaan. Om de inbedding van het nieuwe beleid onder de Deventenaren goed te kunnen volgen, is ervoor gekozen om – vrijwel gelijktijdig met de invoering in de eerste wijk – een nulmeting onder alle inwoners van de gemeente uit te voeren. Door middel van een telefonische enquête is daarbij o.a. gevraagd naar:

 

·         de bekendheid met en het oordeel over (aspecten van) het nieuwe hondenbeleid;

·         de houding/het gedrag ten opzichte van (het voorkomen van) overlast van hondenpoep;

·         hoe burgers van de gemeente aankijken tegen de aanpak van overlast van hondenpoep.

Beschrijving

Bij de enquêtering zijn twee afzonderlijke doelgroepen onderscheiden: hondenbezitters en niet-hondenbezitters. In navolging van de nulmeting is in april 2008 onder de Deventer bevolking wederom eenzelfde telefonische enquête uitgezet over het nieuwe hondenbeleid. Deze tussenevaluatie moet halverwege de campagne van de invoering van het nieuwe beleid zicht bieden op de ontwikkeling van de bekendheid met en beeldvorming over dit beleid. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de resultaten is de opzet van de tussenevaluatie vrijwel gelijk aan de nulmeting in 2007: op een paar punten is de vragenlijst van de nulmeting weliswaar licht aangepast, maar dit is zodanig gedaan dat de scores uit 2008 zuiver af te zetten zijn tegen de uitkomsten uit 2007.

Conclusies

  • Eén op de twee inwoners van de gemeente Deventer is in het voorjaar van 2008 op de hoogte van het nieuwe hondenbeleid. In juni 2007 was nog 21% van de Deventenaren bekend met het nieuwe beleid.
  •        De bekendheid onder hondenbezitters (77%) ligt een stuk hoger dan onder niet-       hondenbezitters (46%).
  • Gezien de toename van het aandeel dat aangeeft altijd de hond aan te lijnen, dan wel de hondenpoep op te ruimen, lijken hondenbezitters zich voorbeeldiger te gaan gedragen. Niettemin blijft het aandeel dat zich niet aan de voorschriften conformeert onveranderd of zien we hier zelfs een lichte stijging.
  • Het beeld blijft dat niet-hondenbezitters zich niet snel geroepen voelen om hondenbezitters aan te spreken als zij zich niet aan de regels houden.
  • In vergelijking met de nulmeting is het aandeel (60%) constant gebleven dat zegt wel eens overlast te ervaren van hondenpoep.
  • In tegenstelling tot de uitkomsten van de nulmeting ligt de ervaren overlast bij de tussenevaluatie onder niet-hondenbezitters (63%) flink hoger dan onder hondenbezitters (44%).
  • Eén op de vijf inwoners van de gemeente is op de hoogte van het bestaan van het Meldpunt Openbare Ruimte. Slechts 6% van de inwoners van de gemeente die overlast heeft ervaren van hondenpoep, is ertoe overgegaan om dit te melden bij het Meldpunt.

 

Datum uitgave

15/05/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage