Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Verplaatsingsgedrag van de Deventenaren

Inleiding

Waarheen, wanneer, hoe en waarom verplaatsen Nederlanders zich? Daarover gaat het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON). Het MON levert informatie voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat daarbij niet alleen over beleid van de rijksoverheid. Ook gemeenten en provincies gebruiken de resultaten voor de verbetering van de lokale verkeer en vervoerssituatie. Het MON wordt sinds 1 januari 2004 jaarlijks door Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS AVV) uitgevoerd.

 

In opdracht van het team Ontwikkeling en Beheer (Ruimte & Samenleving) wordt in dit rapport het verplaatsingsgedrag van de Deventenaren in beeld gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de cijfers van het MON. In het MON wordt een verplaatsing gedefinieerd als: een reis of gedeelte van een reis met één motief (een bepaald doel). Voor een verplaatsing kunnen meer vervoermiddelen gebruikt zijn.

Beschrijving

Om de cijfers van Deventer in perspectief te kunnen plaatsen, wordt naast het verplaatsingsgedrag van de Deventenaren ook het verplaatsingsgedrag van de mensen in de regio Stedendriehoek en heel Nederland weergegeven. Om zicht te krijgen op eventuele veranderingen in het verplaatsingsgedrag wordt tevens een vergelijking gemaakt met de resultaten van het vorige mobiliteitsonderzoek in 2004.

Als aanvulling op de resultaten van het MON worden in dit rapport ook de resultaten gepresenteerd die afkomstig zijn uit de stadspeiling over de vervoerswijze binnen Deventer. De gemeente wil graag het fietsgebruik in Deventer verhogen en om dit doel te bereiken, wil ze graag inzicht krijgen in de wijze waarop de Deventenaren zich verplaatsen. In de peiling zijn vragen gesteld over de vervoerswijze binnen Deventer en naar de binnenstad.

 

 

 

 

Conclusies

  • De verplaatsingen in Deventer vinden voornamelijk binnen de vijf kilometer plaats. De afstand waarover de verplaatsingen in Deventer plaatsvinden, verschilt nauwelijks van de regionale en landelijke situatie.
  • Het meest populaire vervoermiddel in Deventer is de (brom)fiets, een derde van de verplaatsingen vindt op de (brom)fiets plaats. Daarnaast wordt voor relatief veel verplaatsingen de auto (bestuurder) gepakt of gaat men te voet. Opvallend is dat vergeleken met 2004 het aandeel dat zich te voet verplaatst is toegenomen en het aandeel dat zich op de (brom)fiets verplaatst met tien procentpunt is afgenomen.
  • Het grootste deel van de verplaatsingen, een kwart, vindt plaats voor sport- en ontspanning. Daarnaast hebben relatief veel verplaatsingen ‘winkelen’ of ‘werken’ als motief.
  • In 2006 hebben de meeste verplaatsingen intern plaatsgevonden: ruim tachtig procent van de verplaatsingen vindt binnen de gemeente plaats.

Datum uitgave

13/05/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage