Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bewonersonderzoek Deventer 2009 - Mantelzorg

Inleiding

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende personen uit hun directe omgeving. Dit geschiedt niet beroepsmatig. Zij doen dit vrijwillig uit liefde of persoonlijke betrokkenheid, als partner, familielid, buurtgenoot of vriend.

Beschrijving

In het Bewonersonderzoek onder de Deventer bevolking is in 2009 voor het eerst een onderdeel over mantelzorg opgenomen. De volgende zaken kwamen daarbij aan bod:

  • Mantelzorg algemeen: percentage mantelzorgers, duur en tijdsbeslag mantelzorg.
  • Achtergrond mantelzorg: wie wordt verzorgt, vanwege welke beperking en waaruit bestaat de zorg?
  • Beleving mantelzorg: loopt de mantelzorger tegen problemen aan, waar heeft hij/zij behoefte aan?
  • Bekendheid instanties: hoe staat het met de bekendheid van respijtzorg en het Steunpunt Mantelzorg?

Conclusies

  • Eén op de tien Deventenaren beschouwt zich als mantelzorger.
  • Bijna de helft van de personen verleent al meer dan 5 jaar mantelzorg, een kwart doet dit inmiddels 1 tot 3 jaar.
  • De grootste groep besteedt maximaal drie dagen per week aan mantelzorg. Niettemin is een redelijk substantieel deel, bijna 25%, hier dagelijks mee bezig.
  • Per dag is de gemiddelde tijdsinspanning tamelijk gedifferentieerd, met een kleine piek bij de 1 à 2 uur.
  • De helft zegt als mantelzorger niet tegen één of meerdere problemen aan te lopen. De groep die wel problemen ervaart, komt ze tegen op praktisch, emotioneel of lichamelijk vlak, dan wel merkt dat er door de mantelzorg weinig tijd overblijft voor sociale contacten, hobby’s of andere vormen van vrije tijdsbesteding.
  • Drie van de vier personen die mantelzorg verlenen, kennen respijtzorg of het Steunpunt Mantelzorg niet.

Datum uitgave

01/01/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage