Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Buurtsignalering 2010

Inleiding

Sinds eind jaren zeventig stelt team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer, eens in de ongeveer vijf jaar een buurtsignalering op. Het systeem, aan de hand waarvan deze signalering wordt uitgevoerd, is in de loop der jaren aangepast en geëvolueerd. Het nu, in 2010, gehouden onderzoek sluit grotendeels aan bij de eerdere buurtsignalering uit 2005.

 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de positie en de ontwikkeling van de buurten in Deventer ten opzichte van elkaar aan de hand van indicatoren die betrekking hebben op de facetten woonomgeving, de woningvoorraad en de sociaal-economische positie.

 

In totaal worden in dit onderzoek 50 buurten van elkaar onderscheiden. De buurten worden voorzien van een typering. De typeringen luiden:

1. Aanpakbuurten (minst gunstige score)

2. Aandachtsbuurten;

3. Preventiebuurten;

4. Routinebuurten (meest gunstige score).

Beschrijving

In hoofdstuk één wordt de achtergrond van het onderzoek en de methode van onderzoek beschreven. In het tweede hoofdstuk beschrijven we welke indicatoren we hebben gebruikt om tot de typeringen van de buurten te komen. De indeling van de buurten in Deventer behandelen we in het derde hoofdstuk. In het vierde hoofdstuk komen de scores per facet aan de orde. Ook worden in dit hoofdstuk verbanden gelegd tussen de facetten. De totaalscores komen aan de orde in hoofdstuk vijf. Deze worden daarbij vergeleken met de twee vorige onderzoeken.

Conclusies

In vergelijking met 2005 is in de typering van buurten niet erg veel veranderd. Zeven buurten zijn in positie gedaald en vier buurten zijn in positie gestegen. In het Hoornwerk heeft de grootste verandering plaatsgevonden. Deze buurt is van aanpakbuurt naar routinebuurt gegaan. In deze buurt is de afgelopen jaren dan ook veel veranderd. De buurt is een aantal jaren geleden helemaal gesloopt. Een deel van het gebied is inmiddels weer herbouwd. De Oosterstraat, het Bergkwartier, het Noordenbergkwartier en –singel, De Hoven, Het Roessink, Ziekenhuizen en de Raambuurt zijn allen een positie gedaald ten opzichte van de vorige meting in 2005. Het Oostrik, de Oudegoedstraat en overig Diepenveen zijn juist een positie gestegen ten opzichte van de vorige meting.

 

Het verband tussen de woningvoorraad en woonomgeving en het verband woningvoorraad en sociaal-economische positie zijn beide behoorlijk sterk. Het verband tussen woonomgeving en sociaal-economische is echter zwak en is ook afgenomen ten opzichte het vorige onderzoek. De redenering dat een goede woonomgeving gepaard gaat met een goede sociaal-economische positie is dus nog maar in beperkte mate geldig.

Datum uitgave

27/09/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage