Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Bevolkingsprognoses Deventer 2013

Inleiding

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Bijgaand treft u twee sheets aan die resp. de bevolkings- en huishoudenprognose weergeven, met uitgewerkte toelichtingen. Daarnaast is er een doorberekening gemaakt van de concrete woningbouwplannen zoals die eind 2013 bekend waren.

Beschrijving

Bevolkingsprognoses moeten inzicht bieden in toekomstige omvang en samenstelling van de bevolking in Deventer. Dit inzicht is van belang voor o.a. het bepalen van toekomstige bouwomvang en planning van voorzieningen.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit de bevolkings- en huishoudenprognoses zijn:

  • Door een negatief migratiesaldo is de bevolking sinds drie jaar afgenomen; het is daardoor niet zeker of de bevolking van Deventer zal groeien tot boven de 100.000 inwoners;
  • Ook in Deventer zal de vergrijzing sterk doorzetten, zowel in relatieve als in absolute aantallen. Dit zal leiden tot  een toenemende druk op voorzieningen voor ouderen;
  • Ook in Deventer zal de ontgroening doorzetten wat betreft het aandeel van 0-19 jarigen. In absolute aantallen leidt dit tot een lichte daling tot 2030, met een lichte stijging c.q. stabilisatie daarna. De behoefte aan jeugdvoorzieningen verandert daarmee niet sterk;
  • Het aandeel 20-64-jarigen zal afnemen. Dit is de potentiële beroepsbevolking, zij het dat hierin nog geen rekening is gehouden met de verhoging van de pensioenleeftijd. Als de beroepsbevolking absoluut gezien krimpt, zoals de 5-jaars trend aangeeft, heeft dit gevolgen voor de sociaal-economische positie van de Deventer bevolking;
  • het aantal huishoudens zal minstens tot 2030 in Deventer blijven toenemen. De grootste groei zit in huishoudens van alleenstaanden en éénoudergezinnen. Dit duidt zowel op toenemende druk op woon- en zorgvoorzieningen aan huis voor ouderen, als een toenemend beroep op de WWB als gevolg van echtscheiding.


De belangrijkste conclusies uit de doorberekening van de woningbouwplannen zijn:

  • het uitvoeren van de woningbouwplannen leidt tot een bevolkingstoename van 2% in de periode tot 2023;
  • hoogste groei wordt verwacht in Keizerslanden (inclusief Steenbrugge);
  • ook in de wijken Rivierenwijk, Bergweide en Schalkhaar wordt een groei verwacht;
  • voor vrijwel alle andere wijken wordt rekening gehouden met een daling vand e bevolking.

Datum uitgave

19/12/2013

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage