Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kennisbank

In de kennisbank vindt u gemeentelijke onderzoeken samengebracht met landelijke onderzoeken, praktijkvoorbeelden en informatie over stedelijk beleid.

Zoeken op

tot en met

Factsheet inkomens Deventer 2015

Factsheet onderwijs Deventer

Lees hier alles over de verschillende onderwijstypen in Deventer.

Bewonersonderzoek 2017

Wat vindt de Deventenaar van de voorzieningen in zijn of haar buurt? Of van de veiligheid in hun buurt? En in hoeverre doen de inwoners van Deventer aan vrijwilligerswerk? Hoe ziet het beeld rondom deze thema’s eruit in de diverse wijken en dorpen...

Factsheet Jeugdzorg in Deventer en landelijk - 2017

Op 30 april 2018 heeft het CBS de laatste cijfers over het gebruik van de jeugdzorg gepubliceerd. In deze factsheet zijn enkele landelijke cijfers naast de Deventer cijfers geplaatst.

Factsheet Toeristisch bezoek Deventer 2017

Toeristen komen vooral naar Deventer om te winkelen en voor de horeca. Echte publiekstrekkers zijn daarnaast de Deventer stadswandelingen en de evenementen.

Factsheet WMO Deventer - april 2018

Sinds het van kracht worden van de WMO 2015 worden de ontwikkelingen binnen de WMO in Deventer door de vakgroep Kennis en Verkenning gemonitord door middel van een maandelijks mangementoverzicht en een halfjaarlijkse Monitor Sociaal Domein in...

Factsheet Gemeentelijke uitkeringen

Factsheet over gemeentelijke uitkeringen Deventer op 1 januari 2018 en trends hierin.

Trendrapport Deventer 2018

Hoe “smart” is Deventer? Wat geeft een bezoeker in Deventer gemiddeld uit per dag? En hoe duurzaam is de gemeente Deventer? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in het nieuwe Trendrapport Deventer 2018, een rapport waarin we landelijke...

Woningmarktanalyse Deventer 2017

Aan de vooravond van een nieuwe woonvisie is door Kennis en Verkenning een woningmarktanalyse opgesteld. In deze analyse wordt een beeld gevormd van onder andere de demografie, woningvoorraad en de woonsituatie van groepen bewoners. Ook wordt een...

Feiten en cijfers Deventer 2017

Deventer nadert de 100.000 inwoners en het aantal winkels in de binnenstad is toegenomen in 2017. Dit zijn twee opvallende ontwikkelingen die te vinden zijn in Feiten en cijfers Deventer 2017. Een handig naslagwerk, naast de uitgebreide digitale...

Factsheet woningmarkt Deventer 2017

Woningmarktinformatie Deventer 2017. Ontwikkeling woningvoorraad Deventer en onderverdeling voorraad naar eigendom, woningtype, woz waarde en bouwperiode.

Factsheet Detailhandel Deventer 2017

Ontwikkeling aantal winkels en verkoopvloeroppervlakte in Deventer en de binnenstad. Ook wordt een overzicht gepresenteerd van de ontwikkeling van de leegstand in Deventer en de binnenstad. Voor de Binnenstad wordt het aanbod van detailhandel...

Factsheet Demografie 2017

Overzicht historische en toekomstige bevolkingsontwikkeling Deventer, vergrijzing en ontgroening.
Overzicht historische en toekomstige ontwikkeling huishoudens in Deventer, uitgesplitst naar type huishouden.

Factsheet bedrijven en werkgelegenheid Deventer

Ontwikkeling (bedrijfs)vestigingen en bijhorende werkgelenheid in Deventer, onderverdeeld naar verschillende branches.

Bevolkingsprognose Deventer 2017

Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking hebben invloed op allerlei gemeentelijke beleidsvelden. Daarom bestaat er permanente behoefte aan inzicht in toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Deze bevolkingsprognose is gebaseerd op...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2017

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Peiling Cultuurbeleid Deventer 2017

Het digipanel is in mei 2017 gevraagd naar de visie op het cultuurbeleid in de gemeente.

Het onderzoek wordt gebruikt als een basis voor de ontwikkeling en evaluatie van cultuurbeleid in  Deventer. 

Factsheet gezondheid en welzijn Deventer 2016

Feiten en Cijfers Deventer 2016

Feiten en cijfers Deventer 2016 is de tweede vernieuwde uitgave van het voormalig Statistisch Jaarboek dat de gemeente Deventer al jaren publiceert. U blijft hiermee op de hoogte van de ontwikkelingen in Deventer.

Parkeermonitor 2016

De parkeermonitor, uitgevoerd door Trajan, biedt elke twee jaar een overzicht van de actuele parkeersituatie in de binnenstad van Deventer.

Met de monitor kan o.a. het in 2013 vastgestelde parkeerbeleid worden getoetst. De doelstellingen...

Monitor Sociaal Domein Deventer 2016

Met de Monitor Sociaal Domein heeft de gemeenteraad van Deventer een instrument om de ontwikkelingen op het terrein van Jeugd, Wmo/AWBZ en Participatie adequaat te kunnen volgen.

Factsheet Minima (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over hun inkomen gesteld.

Gezondheid Deventer (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook vragen over gezondheid gesteld.

Bereikbaarheid (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over bereikbaarheid...

Factsheet Participatie (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over participatie gesteld....